Länsstyrelsen i Västernorrland

Tre nya naturreservat i Medelpad

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:04 CET

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta tre nya reservat på Sveaskogs marker i Sundsvalls samt Ånge kommun. Reservaten omfattar cirka175 hektarvarav162 hektarär produktiv skogsmark. Syftet med bildande av naturreservaten är att bevara biologisk mångfald men även inom ramen för detta erbjuda allmänheten möjligheter till friluftsliv.

I länet finns nu totalt 139 naturreservat.

Storklackens naturreservat i Ånge kommun omfattar 64 hektaroch utgörs av ett sammanhållet skogsområde med äldre skog på två bergstoppar. Berget har en varierad sammansättning av olika barrnaturskogsbestånd, högre höjder domineras av tallskog och i lägre partier finns ren granskog. För större delen av reservatet gäller fri utveckling, naturvårdsgallring kan komma att ske i ett mindre ungskogsparti för att gynna lövträd. Till högsta toppen går en markerad stig. Vid toppen kan besökaren beundra en fantastisk utsikt som når ända till fjällvärlden samt besöka den före detta brandbevakningsstugan som står öppen.

Karlsborgsbergets naturreservat i Ånge kommun omfattar 83 hektaroch utgörs av ett sammanhållet brandpräglat naturskogsområde. Hela området ligger i en västsluttning och är bitvis blockigt. Gamla tallar och döda torrakor är vanligt förekommande och för stora delar av skogsmarken är naturvårdsbränning aktuell som skötselåtgärd. För andra delar av reservatet som domineras av grannaturskog gäller fri utveckling. I området förekommer en av Sveriges nordligaste kända inlandslokaler med förekomst av större vattensalamander.

Naturreservatet Svarttjärnåsen vid Örasjön i Sundsvalls kommun omfattar 28 hektaroch utgörs av ett sammanhållet barrnaturskogsområde på två sidor av en åsrygg. Skogen består av barrblandskog med bitvis stort inslag av grova aspar och död ved. En mindre del av området kan bli aktuell för naturvårdsbränning för att upprätthålla en brandpräglad beståndsstruktur övriga delar lämnas för fri utveckling.

För mer information kontakta Oskar Norrgrann på telefon 0611-34 92 38.