Trelleborg AB

Trelleborg: Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 08:55 CEST

Lägre volym och resultat till följd av fortsatt kraftig försvagning av efterfrågan

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2009 uppgick till 6877 MSEK (8067).

Rörelseresultatet uppgick till 46 MSEK (574), negativt påverkat av kostnader för kapacitetsanpassningar med cirka 50 MSEK

Operativt kassaflöde uppgick till 478 MSEK (-388), positivt påverkat av lägre rörelsekapitalbindning och en lägre investeringstakt.
Fritt kassaflöde var 26 MSEK (-698).

Skuldsättningsgraden förbättrades till 122 procent, jämfört med 124 procent per 31 december 2008.

Styrelsen har, under förutsättning av godkännande vid årsstämman, beslutat om en garanterad nyemission om 2,2 miljarder SEK före transaktionskostnader. Nyemissionen stärker Trelleborgs finansiella ställning och skapar förutsättningar för att ytterligare förbättra koncernens marknadspositioner.

" 2009 har inletts med en fortsatt kraftigt försvagad efterfrågan, och osäkerheten om efterfrågeutvecklingen under de närmaste kvartalen är stor. Vi har sedan andra kvartalet 2008 vidtagit kraftfulla kapacitetsjusteringar och samtidigt arbetar vi nu offensivt för att ta tillvara de möjligheter som uppstår i nuvarande marknadsläge. Vi förbättrar kontinuerligt våra marknadspositioner.", säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2009
Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med det första kvartalet 2009. Inbjudan till telefonkonferens den 17 april kl 09:30
Telefonkonferens kommer att hållas den 17 april kl 09:30. Ring 08-5052 0270 eller
+44 20 8817 9301 och ange kod "Trelleborg". Konferensen sänds även på Internet i realtid.
Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Kalender

Årsstämma23 april 2009
Halvårsrapport 2009 24 juli 2009
Delårsrapport janauri-september 2009 29 oktober 2009

För ytterligare information kontakta gärna:

Investerare/analytiker
Conny Torstensson, IR-chef
Tel: 0410-670 70
Mobil: 0734-08 70 70.
E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com

Media
Mikael Sjöblom, Presschef
Tel: 0410-670 15
Mobil: 0733-74 70 15
E-mail:
mikael.sjoblom@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 17 april 2009 kl 07:45.