Trelleborg AB

Trelleborgs Kapitalmarknadsdag 2006: Tillväxt i attraktiva segment prioritet för framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:48 CET

–Vi tätar, dämpar och skyddar i kritiska och krävande miljöer och säkrar på så sätt värden för våra kunder. Så inledde koncernchefen Peter Nilsson Trelleborgskoncernens kapitalmarknadsdag i Stockolm, och gav sedan några några exempel på detta. –Våra brandsäkra tätningar säkrar flygplanen 10 000 meter över havet. Våra flexibla lager kompenserar för rörelser i jordskorpan och våra passiva brandskydd säkrar såväl människorna som installationerna på oljeplattformar på världens alla hav. Det är några av våra konkurrenskraftiga, innovativa lösningar som skapar aktieägarvärde.

–Den här affärsmodellen tror vi på och våra finansiella mål ligger fast. Vi kommer dock inte nå dem i år, klargjorde Peter Nilsson. –Vi har haft exceptionella förutsättningar i år, med dramatiskt höjda råvarupriser samtidigt som vissa stora kunder inom fordonsindustrin haft stora utmaningar. Därutöver har vi brottats med egna effektivitetsproblem inom affärsområdet Automotive.

Peter Nilsson klargjorde koncernens fyra strategiska prioriteringar för att nå målen. En prioritering innebär en förädlad affärsstruktur, och redogörelsen pekade på hur koncernen genom en rad förvärv och fokuserade tillväxtinitiativ ökat närvaron inom prioriterade tillväxtområden som gas och oljeutvinning offshore, flygindustri, infrastruktur/bygg- samt processindustri. Som en följd av detta har Trelleborg Automotive minskat sin relativa andel av koncernens totala omsättning.

För att förädla produktportföljen ytterligare på affärsområdesnivå fokuseras på två processer. ”Global Growth Inititiatives”, där fokusering sker på ett antal utvalda aktiviteter. Den andra, ”Up or Out”, handlar enkelt uttryckt om bättre resultat eller omfattande förändringar.

En annan prioritering är fortsatt tillväxt. Bland annat genom att öka närvaron på de nya marknaderna i Asien, Latinamerika och Östeuropa ytterligare. Systemlösningar är ett annat sätt att växa, menade Peter Nilsson och pekade bland annat på produkter för oljeutvinning på djupt vatten uppbyggda av så kallade microballoons. Ett material för vilket Trelleborg nu investerar 50 MSEK för att öka produktionen. Även fortsatta förvärv är att vänta.

Prioriterat är även förbättrade marginaler genom kontinuerlig förbättring, till exempel via effektivare produktion. Peter Nilsson pekade på ett antal sammanslagningar av produktionsenheter som genomförts under året. I effektiviseringarna ingår också utnyttjandet av egna produktionsresurser på tillväxtmarknader samt outsourcing för att skapa en flexiblare kostnadsbild.

En fjärde prioritering som Peter Nilsson berörde är att utveckla ledare som kan driva Trelleborgs affärsenheter på olika nivåer nu och framtiden.

Koncernens CFO och vice VD Bo Jacobsson gav en bild av den finansiella utvecklingen, och summerade att 4 av 5 affärsområden visat på en god tillväxt den senaste 12-månadersperioden med en EBITDA-marginal i nivå med koncernmålet 12 procent. Detta trots extraordinära råvaruprisökningar under året. Åtgärder inom Trelleborg Automotive är nödvändiga och en drivande kraft behövs för att koncernens EBITDA-mål ska nås, poängterade Bo Jacobsson.

Peter Nilsson och chefen för affärsenheten antivibrationssystem, Jim Law, kommenterade läget för Trelleborg Automotive. Försäljningen utvecklas väl men marginalerna tyngs av höga råmaterialkostnader och den tuffa marknadssituationen. I syfte att återställa lönsamheten har, i enlighet med ett separat pressmeddelande, ett antal åtgärder som också innefattar en fortsatt översyn av produktportföljen initierats. Utökade globala processer och en stärkt närvaro i Östeuropa och Asien är andra initiativ.

Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions, kommenterade den under året ökade närvaron i USA och inte minst i Asien där försäljningen ökat med 20 procent bland annat genom etablering av en ny fabrik i Shanghai. Barsøe rapporterade också om den positiva utvecklingen av de 12 aggressiva tillväxtinitiativ som satts upp i linje med koncernens övergripande globala tillväxtprogram. Han ser också generellt positivt på utvecklingen av de prioriterade marknaderna. Inte minst inom Aerospace som kommenterades speciellt av Torben Andersen, som svarar för affärsområdets försäljning till den globala flygindustrin.

Lennart Johansson, chef för Trelleborg Engineered Systems, kommenterade en stark utveckling inom affärsområdet. En förädling av produktportföljen med ett ökat inslag av kvalificerade systemlösningar på bekostnad av enklare produkter sker successivt. De starka positionerna har uppnåtts bland annat genom en rad förvärv, inte minst CRP Group och Reeves Brothers Inc., under året. En plattform som kommer att nyttjas för att öka försäljningen av affärsområdets lösningar globalt. Det ser bra ut för framtiden, sa Johansson och pekade på kvalificerade utvecklingsresurser och en över tiden positiv syn på marknadsutvecklingen, inte minst inom offshore, ett område som presenterades separat av Alan Wilson, chef för affärsenheten Trelleborg Offshore.

Maurizio Vischi, Trelleborg Wheel Systems affärsområdeschef kommenterade den unika fokuseringen på industri- och lantbruksdäck. I en genomgripande kampanj byter nu lantbruksdäcken namn från Pirelli till Trelleborg, och marknadsinsatserna stärks. Vidare kommenterade han den förbättrade lönsamheten höjda råmaterialkostnader till trots. Det är ett resultat bland annat av bra positioner som möjliggjort prishöjningar, en rad signifikanta produktivitetsförbättringar och effektiviseringar. I syfte att stärka industridäcksverksamheten investerar affärsområdet, i enlighet med tidigare pressmeddelande idag, i en utbyggnad av fabriken i Sri Lanka. Som en konsekvens stängs en fabrik i Hartville, Ohio, USA.

Affärsområdeschefen för Trelleborg Building Systems, Peter Suter, berättade om resultatförbättringar i tredje kvartalet. Det är ett resultat av att man lyckats kompensera höjda råmaterialpriser kombinerat med omfattande rationaliseringar, med flera sammanslagna och flyttade enheter. Vidare rapporterade han om förvärven för en ledande position i USA och om en stärkt position i Danmark genom förvärvet av Hetag Tagmaterialer A/S. En slimmad produktion, större internationell närvaro och en bättre byggindustri bådar gott för framtiden, avslutade Peter Suter.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Viktoria Bergman,
0410-67094, alt. 0708-475733 eller IR-ansvarig Mikael Byström 0410-67037 alt. 0708 –552169.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 24 miljarder kronor och har cirka
23 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen. Från 2 oktober 2006 listas den på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com