BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Trenden fortsätter: Färre anmälda stölder – fler våldsbrott

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:32 CEST

Under år 2005 ökade antalet anmälda misshandelsbrott, framför allt utomhus. En trend som håller i sig under första kvartalet år 2006. Däremot minskade antalet anmälda stöldbrott, främst bilstölder och stölder ur och från bil under förra året. Även den trenden fortsätter under årets första kvartal. Förra året klarade polisen upp 17 000 fler brott än året innan. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå:s redovisning av anmälda brott beskriver inflödet av brottsärenden till polis, åklagare och tull.
- Statistiken används ofta för att göra bedömningar av den faktiska brottsutvecklingen. För vissa brottstyper är det möjligt, för andra måste kompletterande datakällor utnyttjas. Brå:s samlade bedömning är dock att stöldbrotten faktiskt minskar. Beträffande utvecklingen av våldsbrotten är bedömningen att våldet ökar, men inte lika kraftigt som polisstatistiken visar, säger Jan Andersson, generaldirektör vid Brå.

Antalet anmälda våldsbrott fortsätter att öka
Antalet anmälda misshandelsbrott ökade med 8 procent, från cirka 67 000 år 2004 till drygt 72 600 år 2005. Den största ökningen gällde misshandel utomhus, där antalet anmälda brott steg med 12 procent. Ökningen fortsätter under det första kvartalet år 2006, då antalet anmälda misshandelsbrott var 5 procent fler än under motsvarande tre månader förra året.

De anmälda personrånen fortsatte också att öka år 2005, med 9 procent. Men under det första kvartalet år 2006 var antalet anmälda brott 10 procent färre än under samma period förra året. Ökningen av de anmälda personrånen år 2005 var särskilt stor i Skåne län (+33%) där också nedgången under det första kvartalet i år är större än för landet i sin helhet (-15%).

Fortsatt minskning av antalet anmälda stöldbrott
De anmälda stöldbrotten fortsätter att minska i antal. Detta gäller särskilt bilrelaterade brott som biltillgrepp och stöld ur och från bil. Totalt minskade antalet anmälda stöldbrott med 3 procent, från knappt 652 000 år 2004 till 630 000 år 2005.

Antalet anmälda biltillgrepp minskade med 11 procent jämfört med år 2004, från cirka 47 000 till 42 000 anmälda brott. Nedgången av antalet biltillgrepp har fortsatt att minska även under år 2006. Under de första tre månaderna år 2006 var antalet anmälda brott nästan 20 procent färre än under motsvarande period förra året. En liknande utveckling gäller för stöld ur och från motorfordon samt för bostadsinbrott.

De anmälda bostadsinbrotten i lägenhet och villa minskade år 2005 från cirka 17 600 till 16 700, eller med 5 procent, jämfört med året innan. Under de tre första månaderna av år 2006 är antalet anmälda bostadsinbrott 11 procent lägre än under första kvartalet år 2005.

Ökat antal uppklarade brott
Under år 2005 klarades totalt drygt 392 000 brott upp, vilket är närmare 32 procent av de anmälda brotten under samma år. En ökning med 2 procent jämfört med föregående år.
- Även om antalet uppklarade brott ökar kraftigt kan uppklaringsprocenten minska, om antalet anmälda brott samtidigt ökar mer. Uppklaringsstatistiken är ett visst mått på polisens, tullens och åklagarnas arbete med att ”åtgärda och klarlägga” de brottsanmälningar som kommer in. Det är därför missvisande att direkt tolka uppklaringsprocenten som ett mått på myndigheternas effektivitet, säger Jan Andersson.

Av de uppklarade brotten hade drygt hälften, nästan 201 000 brott, klarats upp genom att en person bundits till brottet och antingen åtalats, fått strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse (så kallad personuppklaring). Övriga brott klarades upp på annat sätt, genom att det inte kunnat styrkas att ett brott begåtts, att den misstänkte var minderårig (under 15 år) eller av annan anledning (så kallad teknisk uppklaring). Produktionen av antalet uppklarade brott har ökat under senare år. Från år 2004 till år 2005 ökade antalet med närmare 17 000 brott. Framför allt var det de tekniskt uppklarade brotten som ökade i antal. Utvecklingen ser dock olika ut för olika brott.
-I det som sedan länge kallats personuppklaringsprocenten, räknas inte de brott med som avskrivits för att den misstänkte är yngre än 15 år. Dessa brott redovisas i stället bland de tekniskt uppklarade. En översyn med målsättning att ta fram kompletterande statistik som bättre belyser polisens och åklagarens arbete med att utreda brott och vem som utfört handlingen, håller på att tas fram, säger Jan Andersson.

Fler misshandelsbrott klaras upp
Antalet anmälda misshandelsbrott som klarats upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse har ökat under hela 2000-talet, mellan åren 2004 och 2005 med 2 procent. Men eftersom antalet anmälda misshandelsbrott har ökat mer, har personuppklaringsprocenten minskat något och uppgår till 18 procent. Räknas de brott med där den misstänkte visade sig vara minderårig, uppgår andelen till 22 procent.

Det vanligaste uppklaringsbeslutet när det gäller misshandel mot barn 7-14 år är att den misstänkte är minderårig och att ärendet därför överlämnas till socialtjänsten. År 2005 klarades drygt 1 800 av de närmare 7 200 anmälda brotten upp med sådant beslut, medan antalet brott som klarades upp genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse var strax över 950. Totalt klarades således cirka 40 procent av brotten upp genom ett beslut om att polisen klarlagt vem som begått brottet.

Statistiken hittar du på www.bra.se/statistik. Där finns uppgifter på såväl lokal, regional som nationell nivå. Statistik över uppklarade brott finns endast för hela landet och för länen. Preliminär statistik över första kvartalet på kommunnivå publiceras senast fredagen den 21/4.

Ytterligare information: Generaldirektör Jan Andersson, tfn 08- 401 87 01, Anna-Karin Kågefors, statistiker, tfn 08-401 87 33 eller Eva Björkner, statistiker, tfn 08- 401 87 38.