Nordens välfärdscenter

Trender som påverkar funktionshinderpolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 12:05 CEST

Färre behöver försörja fler, skattebasen riskerar att minska samtidigt som förutsättningarna på den internationella arenan förändras. Länder som tidigare stått för ekonomisk stabilitet och borgat för balans i de internationella finanssystemen skakas nu i grundvalarna. Även de nordiska länderna drabbas när den globala finanskrisen sprider sig. Vad innebär detta för funktionshindrades situation i Norden?

 Detta diskuteras i Nordens Välfärdscenters nya omvärdsanalys.  

I rapporten ”Trender i funktionshinderpolitiken i Norden” lyfter Nordens Välfärdscenter och Nordiska Handikappolitiska Rådet fram åtta centrala trender i vår omvärld som kommer att påverka funktionshinderpolitiken de närmaste fem till sju åren.

Ett annat exempel på omvärdstrender är ökad användning av internet. Här är det viktigt att se till att IT-tjänster görs tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning.

 Åtta omvärldstrender har identifierats:

1. Ökat fokus på rättigheter

2. Ökad betydelse av IKT

3. Ökad andel äldre

4. Ökad konkurrens om resurserna

5. Ökad marknadsorientering/kommersialisering

6. Fortsatt utanförskap i skolan

7. Fortsatt utanförskap på arbetsmarknaden

 

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.