Tricorona AB

Tricorona mångdubblar omsättningen genom förvärv

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 08:42 CEST

· Tricorona har tecknat avtal om att förvärva Carbomax AB.
· Carbomax är ett handelshus som erbjuder främst kolbaserade råvaror och ferrolegeringar till den metallurgiska industrin i Norden. Carbomax omsätter drygt 330 mkr med god lönsamhet.
· Förvärvet innebär en väsentlig ökning av omsättning och resultat för Tricorona.
· Transaktionen förutsätter bolagsstämmans godkännande och viss extern finansiering.
· Extra bolagsstämma kommer att hållas den 2 november.

Tricorona, noterat vid Stockholmsbörsens O-lista, ha ingått avtal om förvärv av Carbomax AB. Förvärvet är ett led i koncentrationen på handel med metaller och metallegeringar och kommer att etablera Tricoronakoncernen som en av de större aktörerna på den skandinaviska marknaden.

Carbomax är ett privatägt handelshus som erbjuder primärt den nordiska metallurgiska industrin kolbaserade insatsråvaror och ferrolegeringar. Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet i Västerås med en produktions-anläggning för att krossa, sikta och förpacka olika typer av råvaror. Omsättningen innevarande år beräknas uppgå till drygt 330 mkr med god lönsamhet.

Pro forma 2004 är omsättningen i Tricorona koncernen 400 mkr och resultatet 20 mkr. Antalet anställda ökar från 24 personer till 34 personer.

"Förvärvet av Carbomax är ett viktigt steg på vägen att utveckla Tricorona till ett handels- och återvinningsföretag som erbjuder råvaror och därtill relaterade tjänster till den metallurgiska industrin i norra Europa", säger Björn Grufman, VD för Triorona, i en kommentar.

Transaktionen förutsätter bolagsstämmans godkännande och viss extern finansiering. Tricorona avser kalla till extra bolagsstämma den 2 november 2004. Vid bolagsstämman skall följande ärenden behandlas: Förvärv av Carbomax AB genom bland annat apportemission av 10.000.000 stamaktier, bemyndigande att genomföra emissioner av skuldebrev med aktieinstrument, riktade kontantemissioner samt emissioner med företrädesrätt för aktieägarna.

Stockholm 2004-10-14

Tricorona AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Björn Grufman, VD, tel: 08-545 426 30, 0706-36 76 15
Lars Ransgart, Styrelseordf. tel: 08 – 463 33 61, 070-729 43 39