Livsmedelsverket

Trikinfria svingårdar kan få minskad kontroll

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:22 CEST

Från 1 januari 2006 gäller nya EU-regler om trikinkontroll. I vissa fall kommer det att bli möjligt att minska den kontroll som idag sker på slakterierna.
Kommission utesluter också en alltför osäker analysmetod.

Medlemsländerna har enats om en förordning om trikinkontroll. Det återstår fortfarande en del internt arbete inom EU- kommissionen med översättning innan förordningen formellt antas och publiceras.

Individuell kontroll
Dagens regler om trikinkontroll innebär bl.a. att alla svin måste kontrolleras i samband med slakten. I fortsättningen blir det möjligt för ett slakteri att – åtminstone delvis – slippa från denna kontroll.

Trikinfria gårdar
Behörig myndighet i ett visst land kan förklara vissa gårdar eller en kategori av gårdar för trikinfria. En lång rad av krav måste vara dock vara uppfyllda, bl.a ska fodret uppfylla kraven i den nya förordningen om foderhygien. Dessutom skall en rapport sändas till EU-kommissionen varje år.

Viss kontroll krävs
Om en gård eller en kategori av gårdar har förklarats trikinfria, bortfaller kravet på att varje enskilt djur måste undersökas rutinmässigt. Ett visst antal djur måste dock undersökas. Antal djur och frekvens skall framgå av ett nationellt kontrollprogram. Dessutom måste det finnas ett kontrollprogram för den vilda faunan.

Analysmetod utgår
Förordningen fastställer också regler om analysmetoder. Trikinoskopisk metod (kompessionsmetoden) – som är en osäker metod – får inte användas längre.


De nya reglerna om trikinkontroll finns under Lagstiftning>>Kommande lagstiftning>>Förslag till EG- förordningar/EG-direktiv>>Förslag som beslutas av EU-kommissionen

Ytterligare upplysningar:
Karin Winberg, Livsmedelsverket, Regelavdelningen: 018-17 56 09
Krister Scherling, Livsmedelsverket, Enheten för köttillsyn: 0924-57120
Trikinfria gårdar:
Maria Möller, Jordbruksverket, Avel- och djurhållningsenheten: 036-15 58 81
Elöd Szántó, Jordbruksverket, Smittbekämpningsenheten: 036-15 61 04
Laboratoriefrågor:
Barbro Ljung, Livsmedelsverket, Enheten för köttillsyn: 018-17 55 83

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500