ChronTech Pharma AB

Tripep AB (publ.) – Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:50 CEST

• Resultat efter skatt –16,3 (-19,2) MSEK.
• Forsknings- och utvecklingskostnader 7,1 (9,5) MSEK. Därtill har 9,2 MSEK aktiverats under de första nio månaderna 2005.
• Bolaget har ännu inga rörelseintäkter och saknar därmed nettoomsättning för perioden.
• Resultat per aktie –0,93 (-1,39) SEK.
• Styrelsen har, med godkännande av extra bolagsstämma, genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget 28 MSEK före emissionskostnader.
• TO (teckningsoptioner) F och G noterades på Stockholmsbörsen den 29 augusti 2005.
• Den kliniska fas I/II-studien av alfaHGA på HIV-infekterade personer i Thailand har påbörjats efter att godkännande från de regulatoriska myndigheterna erhållits. Preliminära resultat förväntas att bli tillgängliga under slutet av första kvartalet 2006.För ytterligare information kontakta
Jan Nilsson, VD
Telefon 08-449 84 82, mobil 0704-66 31 63
e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, Forskningschef
Telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande områden:
– forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV,
– forskning kring ett universellt influensa A vaccin via bolagets 30-procentiga ägarandel i VLP Biotech Inc.
– preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska
vacciner mot HIV och Hepatit C
– teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se