ChronTech Pharma AB

Tripep genomför garanterad företrädesemission om 30 mkr

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:40 CET

· Styrelsen i Tripep har beslutat att genomföra en nyemission av aktier och
tillhörande teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
· Emissionen tillför bolaget cirka 30,1 miljoner kronor före emissionskostnader
· Emissionen är säkerställd till 100 procent
· Varje ental gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie (1:1) till
teckningskursen 1,25 kronor per aktie
· För varje aktie i Tripep som tecknas i företrädesemissionen erhålls en
teckningsoption
· Teckningsoptionen tillför vid fullt utnyttjande Tripep ytterligare cirka 48,1
miljoner kronor

Bakgrund
Emissionslikviden skall användas till att finansiera den fortsatta utvecklingen
av Bolagets huvudsakliga projekt ChronVac-C® och det nyligen förvärvade
sårläkningsprojektet. Det likvidtillskott som erhålls vid en fulltecknad
företrädesemission säkerställer, enligt styrelsens bedömning, kapitalbehovet för
att dels kunna genomföra fas I-studien på ChronVac-C®, som beräknas starta
tidigt 2007, dels finansiera sårläkningsprojektet fram tills dess att fas
II-studie inleds, något som bedöms ske under hösten 2007. De ytterligare medel
som kan komma att tillföras bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionen
kommer att användas för att genomföra fas II-studier för ChronVac-C® och
sårläkningsprojektet.

Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen i Tripep har, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma, beslutat
om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

En gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie till en emissionskurs om
1,25 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 30,1 miljoner kronor
före emissionskostnader. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om högst
1 203 374,70 kronor genom utgivande av högst 24 067 494 nya aktier i bolaget.

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Tripeps störste aktieägare, Dormant Properties AB, som
kontrolleras av styrelseordföranden Rolf L. Nordström, har utfäst sig att teckna
sin andel med företrädesrätt om 5,6 miljoner kronor och garanterar därutöver
teckning av 7,5 miljoner kronor. Styrelseledamöterna Anders Vahlne och Matti
Sällberg samt aktieägaren Peter Horal har utfäst sig att teckna aktier med
företrädesrätt motsvarande totalt 2 miljoner kronor. Erik Selin och Johan
Thorell, huvudägare och styrelseledamöter i Din Bostad Sverige AB, har, genom
bolag, garanterat 11 respektive 4 miljoner kronor. Ingen ersättning utgår för
garantierna.

Teckningsoptioner
För varje tecknad och betald aktie i företrädesemissionen erhålls vederlagsfritt
en teckningsoption. För varje teckningsoption ges rätt att under tiden 14 maj
2007 - 31 maj 2007 teckna en ny aktie i Tripep till en teckningskurs om 2 kronor
per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Tripep
ytterligare 48,1 miljoner kronor och aktiekapitalet ökar med 1 203 374,70
kronor.

Tidplan för nyemissionen
- Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt: 17 november 2006
- Avstämningsdag: 22 november 2006
- Offentliggörande av prospekt: omkring den 24 november 2006
- Handel med teckningsrätter: 27 november - 6 december 2006
- Teckningsperiod: 27 november - 11 december 2006För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se

Rolf L. Nordström, styrelseordförande, Tripep AB
Tel: +44 20 7495 1480, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar
läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier.
Bolaget fokuserar på följande områden:
- klinisk utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C
- klinisk utveckling av sårläkningsprojekt baserat på HGF
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska

vacciner
- teknologiplattformen RAS®

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se