Trosa kommun

Trosa torg blir mer tillgängligt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:36 CET

Tillgänglighet för alla är både en jämlikhets- och en demokratifråga. En förutsättning för full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor är att den byggda miljön är tillgänglig och användbar för alla.

Som en del i kommunens tillgänglighetsprojekt presenteras nu ett förslag till förändringar i den byggda miljön för de centrala delarna av Trosa, delar av åpromenaden samt Östra hamnplan. Arbetet ska ge en översiktlig bild av brister i tillgängligheten för personer med funktionshinder och utgöra ett underlag för planering av åtgärder som förbättrar möjligheterna för personer med funktionshinder att ta sig till målpunkter utmed viktiga stråk.

Förslaget har tagits fram av WSP Samhällsbyggnad Stockholm på uppdrag av Trosa kommun. Arbetet har utförts enligt Svenska Kommunförbundets handbok ”Tillgänglig stad”, en handbok med syftet att stödja kommunerna i arbetet med den del av tillgänglighetsplaneringen som omfattar trafiknäten inom kommunen.
Förslaget finns utställt för allmänheten mellan den 2 och 16 februari på biblioteken i Trosa, Vagnhärad och Västerljung.


Läs hela rapporten http://www.trosa.se/upload/Trafik,%20VA%20&%20Renh/Rapport_%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20%C3%B6kad%20tillg%C3%A4nglighet%20i%20centrala%20Trosa.pdf

Lämna synpunkter på förslaget genom att skicka ett mail till trosa@trosa.se
Skriv "Tillgänglighetprojektet" i ämnesraden.


Bakgrund
I regeringens handlingsplan finns ett mål uppställt att hela Sverige skall vara tillgänglighetsanpassat till 2010 enligt propositionen ”Från patient till medborgare”. Detta innebär att stadens gator och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla, även för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ingen ska behöva vara utestängd från yrke, samhällsfunktioner och sociala kontakter på grund av brister i den fysiska utformningen.
Olycksstatistiken visar också tydligt att risken att råka ut för en trafikolycka ökar med stigande ålder. Många äldre skadas i fallolyckor som beror på hål eller andra ojämnheter i gångytan, höga trottoarkanter eller liknande.