Trosa

Trosas ekonomi - ett styrkebesked om en ljus framtid

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 10:50 CEST

Delårsrapporten för 2010 ligger nu på bordet och än en gång konstateras att ekonomin är i ordning. Enligt preliminära siffror kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat i årsbokslutet om knappt 6 mkr, vilket är cirka 4,5 mkr bättre än budget. Trygga planeringsförutsättningar, budgetramar baserade på befolkningsprognoser och tidigare års goda resultat är några av framgångsfaktorerna.

2010 har varit ett aktivt år för Trosa kommun – matematiksatsning i förskolan, tillbyggnad av Tallbackens förskola, ny sporthall i Vagnhärad, upprustning av havsbadet, Trosagården har byggts om och till, lekplatser och infartsparkering har byggts, Trosabussen har kört igång och en ny översiktsplan ha klubbats i kommunfullmäktige. Liksom tidigare år har Trosa kommun gjort extra avsättningar för kommande pensioner.

Skatteintäkter är en viktig faktor i en kommuns goda ekonomi. Under förra året minskade intäkterna kraftigt för att sedan öka mer än väntat i år. Den andra viktiga faktorn till en god ekonomi är att verksamheterna inte överskrider givna ramar. Enligt delårsbokslut för 2010 håller kommunens verksamheter budget, och en del visar överskott. Satsningar, tydlighet och framförhållning är ledord som lagt grunden för ett bra delårsbokslut, och skapar förutsättningar inför kommande år.

Margareta Smith, ekonomichef i Trosa kommun: – Den modell vi jobbar efter i Trosa skapar stabilitet i ekonomin. Krisåren 2008-2009 tog vi rätt beslut och Trosa klarade sig bra jämfört med många andra kommuner, något som gett oss bra förutsättningar att möta 2010.

Johan Sandlund, kommunchef i Trosa kommun: – Vi har varit tydliga med de förutsättningar som verksamheterna ges. I Trosa kommun ska en god ekonomi följas av en hög kvalité och servicegrad till våra medborgare. Enligt delårsrapporten kan vi konstatera att Trosa uppnått de målen.