Arbetsförmedlingen

Trots att sysselsättningen minskar finns fortfarande bristyrken

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2009 10:00 CET

Trots lågkonjunktur och en allt mer ansträngd arbetsmarknad finns fortfarande jobb att söka. Arbetsförmedlingen bedömer att en miljon rekryteringar kommer att genomföras under både 2009 och 2010. Jobb kommer främst att finnas inom tjänstenäringarna, hälso- och sjukvård, pedagogik, teknik och data. Inom många yrken ökar dock antalet arbetssökande och konkurrensen om jobben hårdnar de närmaste åren. Det visar Arbetsförmedlingens rapport "Var finns jobben" som presenteras idag.

Jobb finns men hård konkurrens inom försäljning och service
Yrken inom handel och service är beroende av hushållens och näringslivets konsumtion. Efterfrågan på dessa yrken minskar därför under en lågkonjunktur vilket innebär färre jobb och därmed ökad konkurrens. Medelåldern inom dessa yrken är i allmänhet låg och pensionsavgångarna blir relativt få de närmaste åren. Antalet jobb är dock stort och fungerar ofta som jobböppningar för många ungdomar och andra nyinträdande på arbetsmarknaden.

Brist på specialister inom hälso- och sjukvård
Antalet sysselsatta kommer att minska något inom hälso- och sjukvårdsyrken. Men trots något färre anställda kommer dock stora rekryteringsbehov och brist på arbetskraft att finnas inom enskilda yrken. Framför allt i en del yrken som kräver högskoleutbildning. Det sammanhänger främst med att antalet utbildningsplatser inte varit tillräckliga för att motsvara behoven på arbetsmarknaden. Arbetslösheten förblir mycket låg för högskoleutbildade inom yrkesområdet. Några exempel är läkare, tandläkare och specialistutbildade sjuksköterskor.

Brist på förskollärare och yrkeslärare
Efterfrågan på grundskollärare minskar ytterligare de närmaste åren eftersom antalet barn blir färre i skolsystemet. En ökning kommer dock att ske from 2012. För lärare med inriktning mot de lägre grundskoleklasserna sker redan nu en ökning. Inom gymnasieskolan minskar behoven av lärare under kommande år. Inom förskolan råder ett fortsatt ökat behov av personal och förskollärare förblir ett stort bristyrke. Även bristen på yrkeslärare kvarstår och riskerar att öka genom satsningar på fler yrkesutbildningar. Behovet av lärare ökar på längre sikt genom ökade pensionsavgångar och fler barn i skolan.

Rekryteringsproblem inom teknik och data
Tillgången på jobb för tekniker kommer att minska. I ett första skede drabbas främst de nyexaminerade. Begränsad yrkeserfarenhet innebär att de får svårt att konkurrera om jobben med dem som har arbetslivserfarenhet. Detta innebär att konkurrensen om jobben ökar men fortfarande kommer arbetsgivare att få svårt att finna tekniskt utbildade inom vissa inriktningar. Samma utveckling finns inom IT-yrken och även inom dessa yrken består svårigheterna att finna den personal man söker inom vissa inriktningar. Intresset för teknik- och datautbildningar på högskolenivå har fallit kraftigt de senaste tio åren och likaså antalet utbildningsplatser vilket kan innebära en omfattande brist på arbetskraft på lång sikt.

Viss brist inom redovisning, men växande överskott på administratörer
När det ekonomiska läget blir kärvare hos företag och myndigheter sker stora besparingar och nedskärningar inom administrativa yrken såsom ekonomer, samhällsadministratörer, personaltjänstemän, kontorister m fl. Detta kommer att leda till starkt ökad arbetslöshet bland administrativa yrken. Undantaget är yrken inom redovisning, revisorer och redovisningsekonomer som inte berörs i samma utsträckning. Inom dessa yrken kan det fortfarande finnas brist på efterfrågad arbetskraft i delar av landet.

Efterfrågan på arbetskraft inom anläggning
Företagen kommer att dra ner antalet anställda och inom de flesta byggyrken kommer konkurrensen om de lediga jobben att öka betydligt. Särskilt svårt blir det för dem som saknar yrkeserfarenhet och nu är på väg in på arbetsmarknaden såsom ungdomar som söker lärlingstjänst. Ljusglimtar under året är ökade satsningar på vägar och järnvägar samt det nyligen införda skatteavdraget som är tänkt att stimulera renoveringsarbeten. På längre sikt ser det betydligt ljusare ut till följd av ökade bygg- och anläggningsinvesteringar. Dessutom är stora pensionsavgångar att vänta inom flera yrken. Samtidigt utbildas det för få inom en rad byggyrken. Det kommer därmed att finnas goda möjligheter till jobb på fem till tio års sikt.

Brist på kvalificerade yrkesarbetare trots stora neddragningar inom industrin
Industrikonjunkturen har kraftigt försämrats med en stor sysselsättningsminskning som följd vilket medför betydligt färre jobb inom dessa yrken. Neddragningarna slår vanligtvis hårt mot industriyrken med begränsade utbildningskrav och inom dessa ökar arbetslösheten i snabb takt det kommande året. Bl.a. gäller detta för montörer och vissa kategorier av maskinoperatörer. Å andra sidan kommer det att råda brist på arbetskraft inom industrins specialistyrken såsom CNC-operatörer och kvalificerade svetsare. Bristen blir större på lång sikt. De regionala skillnaderna i arbetsmarknadsläget kommer att bli stora beroende på bransch och marknadsinriktning.

Bristyrken på kort och lång sikt
Förskollärare
Gymnasielärare i Yrkesämnen
Läkare
Specialistsjuksköterskor
Tandläkare
Fartygsbefäl
IT-specialister
Industriarbetare, specialistyrken/CNC-operatörer m fl
Kockar/Kokerskor
VVS-montörer

Yrken med mindre god arbetsmarknad på kort och lång sikt
Montörer
Maskinoperatörer
Kontorister/kontorsassistenter
Telefonister/receptionister
Köks- och restaurangbiträden
Biologer
Fotograf
VaktmästareJournalister
Samhällsvetare

För kommentarer:
Lena Liljebäck, Biträdande generaldirektör
Tfn: 010-486 63 87

För fakta:
Torbjörn Israelsson, Utredare
Tfn: 010-486 46 54

Presskontakt:
Helena Engqvist
Tfn: 010-487 28 10