Klimataktion

Trots lyckade förhandlingar – Svagt avtal utan tydliga mål

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:50 CET

Det nya klimatavtalet i Paris har hälsats med glädje bland världens ledare och massmedier. Även stora delar av miljörörelsen gläds åt att det blivit ett världsomfattande avtal där ett ambitiöst klimatmål anges; att världen ska sträva efter att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till + 1,5 grader.

- Problemet är att avtalet har tunnats ut till mestadels frivilliga uppmaningar och saknar specifik text om vilka utsläppsminskningar och åtgärder som ska garantera att klimatmålet nås, säger Jonas Bane, Talesperson för Klimataktion i en första kommentar till avtalet.

Avtalet anger att världen ska uppnå en nollbalans mellan mänskliga utsläpp av koldioxid, och planetens förmåga att absorbera koldioxid någon gång under andra halvan av detta sekel.

- Den klausulen är ett bra exempel på avtalets vaghet. Vetenskapen säger tydligt att vi behöver vara mer eller mindre fossilfria 2050 för att därefter gå över till negativa utsläpp, om vi ska ha en rimlig chans att klara 1,5-gradersmålet, fortsätter Jonas Bane.

En av de stora stötestenarna i förhandlingarna har varit frågor om hur klimatåtgärder i utvecklingsländer ska finansieras. Avtalet innehåller inga bindande regleringar om finansiellt stöd eller om hur de skador och förluster som klimatförändringarna orsakar ska betalas. Det enda som sägs är att de rika länderna avser att avsätta medel motsvarande 100 miljarder USD per år från 2020, och att den summan ska utgöra ett golv för fortsatta insatser efter 2025.

- Det är mycket riskabelt att låta fattiga länder bli utlämnade åt den goda viljan från rika länder. Finansiering av klimatåtgärder har tidigare inte levt upp till sitt löfte, och i nuläget saknar avtalet specifika åtaganden. Våra rika länders välstånd har byggts upp tack vare den fossila energi som nu satt hela mänskligheten i fara, det vore tragiskt om detta inte kunde göras mer rättvist, menar Jonas Bane.

Ett flertal arbetsgrupper har tillsatts av Pariskonventionen för att bl a utmejsla strategier för att klara 1,5-gradersmålet och även komma med konkreta åtgärder för att sänka globala utsläpp. Dessutom kommer avtalet innebära att utsläppsrapportering för alla parter standardiseras, vilket kommer göra ländernas åtaganden mer mät- och jämförbara. Dock överlåter avtalet fortfarande åt de enskilda länderna att sätta egna utsläppsmål och vidta åtgärder, vilket innebär ett stort ansvar för de nationella regeringarna att se till att klimatavtalets vackra ambitioner blir verklighet. Dessa ska stämmas av och revideras var femte år med start 2020.

- Den ambition som finns i texten innebär ändå en möjlighet. Vi i klimatrörelsen kan hänvisa till 1,5-gradersmålet i alla de konkreta frågor som berör utsläpp och omställning, som till exempel trafiken, bostadsbyggandet och energiförsörjningen. Det innebär en betydligt kraftfullare klimatpolitik än vad som hittills förts. Det blir vårt jobb att hålla trycket uppe, avslutar Jonas Bane.

Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister.
Läs mer: http://klimataktion.se