Stockholms stad

Trots tufft 2005: De politiska målen ligger fast

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:12 CEST

Trots att budgetförutsättningarna för 2005 fortsatt är kärva ligger de politiska målen om fortsatt rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet fast. Detta gäller också den tydliga prioriteringen av barn och unga.

Det framgår av den strategiska inriktning som ligger till grund för höstens budgetbeslut och som presenterades av majoriteten i Stockholms stad i dag.

Ekonomin är i balans efter år av underskott, bostadsbyggandet har kommit igång och flera viktiga infrastruktursatsningar har fått finansiering. De processer som påbörjats med att minska barngrupperna i förskolan, bygga 20 000 bostäder, bryta trenden av tilltagande segregation och utanförskap fullföljs. Kompetensfondens investeringar i personal och verksamheter intensifieras under 2005 och miljömiljarden och försöket med miljöavgifter möjliggör en mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar storstad.

- 2005 blir ett tufft år för landets samtliga kommuner. Men Stockholm har varit mycket förutseende och vi är därför väl förberedda. Vi har tagit bort förra majoritetens stora underskott i verksamheterna, vi har påbörjat de viktiga satsningarna på infrastruktur och bostadsbyggande, vi har genomfört en kompetenssatsning för att klara av att rekrytera och behålla personal. Våra prioriteringar ligger därför fast och vi kan arbeta mer effektivt med den regionala tillväxten och utvecklingen. På så sätt säkrar vi välfärden i Stockholm, säger Annika Billström, finansborgarråd (s) i Stockholms stad.

- Det känns bra att vi är eniga om att värna om och bygga ut välfärden i Stockholm, trots att vi befinner oss i lågkonjunktur. I synnerhet är prioriteringarna på stadsdelsnämndernas verksamhet, speciellt på barn och ungdomar viktiga. Genom stadsdelsförnyelsen fortsätter vi också att satsa på ytterstaden. Andra viktiga satsningar är att korta arbetstiden, speciellt för anställda inom äldreomsorg och förskola i Stockholms stad, och att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare (v).

- Det är oerhört viktigt att målet att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad blir vägledande i stadens verksamhet. På miljösidan är vår kanske största utmaning att hitta lösningar för att minska stadens luftföroreningar, där bland annat höga halter av partiklar och kvävedioxider utgör ett allvarligt hot mot invånarnas hälsa. Vi måste också finna sätt för Stockholm att expandera utan att det negativt drabbar den naturmiljö, som i ett internationellt perspektiv är stadens kanske största tillgång. Det mest glädjande är att vi fullföljer stadens unika satsning på bland annat sanering av förorenade mark och vattendrag för att minska vår miljöskuld, säger miljö- och konsumentborgarrådet Viviann Gunnarsson (mp).

Finansroteln, pressekreterare Claes Thunblad (s), pressekreterare Toivo Jokkala (v) , pressekreterare Mikael Sundström (mp), Telefon: (s), 070-47 29 308 - (v) 0735-81 99 84 - (mp) 070-47 29 611