TSI Traffic Safety Institute

TSI först ut inom den världsomspännande trafikforskningen att se möjligheterna, att med utnyttjande av den allra senaste tekniken och kunskapen, utveckla en mätutrustning för identifiering av "dolda trafikolycksfällor" på landsbygdsvägar.

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2009 12:52 CEST

TSI:s idéskiss till mätutrustning med bl.a. videofilmning och GPS-registrering av vägtrafikanternas synfält från ett särskilt utvecklat mätfordon är tänkt att kunna användas framförallt för:

1. Identifiering av dolda trafikolycksfällor. Det gäller i första hand lokalt skymd sikt (t.ex. vegetation i innervägkanterna) i kombination med nära inpå följande plankorsning med korsande trafik. Trafikfällor av den här typen förekommer idag en masse inom vårt vägtrafiksystem.

2. Få fram vetenskapligt uppbyggt underlag för åsättning av högsta tillåtna fordonshastighet.

3. Utgöra underlag för automatisk programstyrning av variabla hastighetsskyltar på högtrafikerade motorvägar med relativt låg 3D-geometrisk standard där risker för s.k. upphinnandeolyckor tidvis kan vara mycket stora, t.ex. vid svår halka.

I en tänkt framtida situation när mätutrustningen är framtagen, kommer det sannolikt att visa sig, att nuvarande hastighetsgränser på många av våra stora motorvägar kan höjas utan nämnvärda ökande trafiksäkerhetsrisker som följd därav - relativt sett. Detsamma gäller även stora delar av vårt övriga vägtrafiksystem sedan identifierade "trafikfällor" åtgärdats, t.ex. beskärning av vegetation i framförallt vägars innerkurvor.