TU, Tidningsutgivarna

TU avstyrker lagförslag - praktiskt ogörligt och ekonomiskt oförsvarligt

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 10:29 CET

Pressinformation                                                                                 2010-01-14

 

TU avstyrker lagförslag om pliktexemplar av elektroniska dokument

Förslaget är praktiskt omöjligt och ekonomiskt oförsvarligt

 

TU (Tidningsutgivarna) lämnar idag, till Utbildningsdepartementet, synpunkter på den föreslagna nya lagen om pliktexemplar av elektroniska dokument. TU avstyrker bestämt utredningsförslaget.

TU delar uppfattningen att det är angeläget att säkerställa bevarandet av det digitala kulturarvet. Men enligt TU och dess medlemsföretag är utredningsförslaget inte praktiskt genomförbart och framför allt ekonomiskt oförsvarbart.

-       Förslaget är tekniskt komplicerat, oerhört resurskrävande och i praktiken ogörligt, säger Anna Serner, vd för TU.

Föreslaget innebär i praktiken att alla de filer som finns på en webbsida ska levereras var och en för sig. De ska förses med information om vilket format de har, var och när det publicerats, vilket samband det har med andra dokument samt koder och liknande som krävs för att man ska kunna ta del av innehållet.

-       Det skulle vara som om våra medlemmar skulle klippa ut varenda artikel de publicerar i en papperstidning och kategorisera dem innan de skickar in dem.

Enligt TU tar förslaget inte hänsyn till att innehållet på tidningars och andra mediers sajter kan ändras när som helst och hur ofta som helst. Dessutom kan en mediesajts publiceringsrutiner falla under olika lagar. Det gör leveransplikten svåröverskådlig och inkonsekvent.

-       Förslaget tar inte hänsyn till att mediemarknaden förändrats och tekniken för att genomföra utredningens förslag finns inte ens idag.

TU anser det också anmärkningsvärt att upphovsrättsfrågan inte ingått i utredningsdirektiven. Som utredaren konstaterar får arkiv och bibliotek tillhandahålla exemplar av verk till allmänheten men endast på papper. För TU och dess medlemsföretag är denna begränsning helt avgörande. TU efterlyser, i ett eventuellt fortsatt arbete, tydliga begränsningar om att materialet inte får användas på ett sätt som konkurrerar med dess rättsinnehavare. Läs TU:s synpunkter i sin helhet: 

http://www.tu.se/opinion/remissvar/2051-sou-2009-61-leveransplikt-for-elektroniska-dokument

 

För mer information, kontakta:
Anna Serner, vd för TU, mobil: 070-674 01 35
Per Hultengård, chef legal affairs TU, mobil: 0708-157529.

 

TU
TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. www.tu.se