Kemikalieinspektionen

Tuff kemikalielagstiftning en hjälp att uppnå miljömålet Giftfri miljö

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 18:00 CEST

I vissa delar kan det bli svårt att uppnå Sveriges miljömål Giftfri miljö till 2020. Det visar en utvärdering som Kemikalieinspektionen (KemI) gjort. Samtidigt finns det ljuspunkter.

- Giftfri miljö är ett av de miljömål som är absolut svårast att uppnå men om EU-kommissionens förslag till nya kemikalieregler kommer ut någorlunda oförändrat eller rent av skärpt ur rådets och parlamentets behandling får vi en bra hjälp, säger KemI:s generaldirektör Ethel Forsberg. Problemet som är svårast att hantera är de kemikalier som redan är spridda och finns runt omkring oss i hus, i form av bekämpningsmedelsrester i våra grundvatten osv.

- Det viktigaste är dock det arbete som olika aktörer lägger ned för att för framtiden begränsa användningen av farliga och ibland onödiga kemikalier. Det arbetet måste göras av såväl verksamhetsutövare som enskilda individer.

År 1999 lade riksdagen fast 15 nationella miljömål som ska vara uppnådda inom en generation. KemI svarar för ett av dessa mål - Giftfri miljö. Målet innebär att år 2020 ska vår miljö vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden.

För KemI:s del innebär ansvaret för Giftfri miljö bl.a. ett intensivt arbete inom EU för skärpta regler och lagstiftning på kemikalieområdet. I utvärderingen konstateras att arbetet inom EU och internationellt är avgörande för möjligheterna att uppnå Giftfri miljö. En anledning är att handeln med kemiska ämnen och varor är global, de flesta kemiska produkter och varor som finns i Sverige tillverkas i andra länder.

Fortsatt ökning av kemikalieproduktionen
KemI:s utvärdering skickas till Miljömålsrådet för att tillsammans med utvärderingar av övriga miljömål lämnas till regeringen under våren. I KemI:s utvärdering konstateras att kemikalieproduktionen i världen har ökat kraftigt de senaste 50 åren. 1950 producerades cirka sju miljoner ton, i dag tillverkas årligen cirka 400 miljoner ton. Och ökningen väntas fortsätta.

- Det är ingen tvekan om att utvecklingen bidragit till ökat välstånd i den industrialiserade världen, säger Ethel Forsberg. Samtidigt kan man inte blunda för att vi har fått hälso- och miljöproblem som en följd av den här ökningen. Ett problem som vi också måste bemästra är alla kemikalier som finns i varor. Där har vi i dag dåliga kunskaper.

Sex delmål
När det gäller kunskapen om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper (ett av sex delmål till Giftfri miljö) hoppas KemI på att förslaget till ny kemikalielagstiftning kan innebära ett viktigt steg framåt. Däremot bedöms ett delmål om bättre märkning av innehållet i varor bli betydligt svårare att komma nära inom den utsatta tidsramen.

Den nya kemikalielagstiftningen kan komma att utgöra en god grund även för det delmål som handlar om utfasning av särskilt farliga ämnen i nyproducerade varor. För att nå delmålet om en fortlöpande minskning av hälso- och miljörisker med kemikalier krävs dock åtgärder utöver lagstiftningen. Ett delmål som rör sanering av förorenade områden bedöms som svårt att uppnå.

Läs utvärderingen (pdf, 99 s.)

Kontakter
Verksamhetschef Giftfri miljö Peter Sundin, 08-519 41 278
Generaldirektör Ethel Forsberg, 08-519 41 150

Webbplats: www.kemi.se