Naturskyddsföreningen

Tuffa miljökrav på svenska EU-ordförandeskapet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:39 CEST


Naturskyddsföreningen har idag på uppdrag av den europeiska miljörörelsen lämnat över tio krav på miljöpolitiken i EU under det svenska ordförandeskapet.
- Vi förväntar oss en hög ambitionsnivå i klimatförhandlingarna, ett starkt fokus på hållbar utveckling och en ekoeffektiv ekonomi, och på att biologisk mångfald åter sätts högt på dagordningen under det svenska ordförandeskapet, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kravlistan som kallas "10 Green Tests", överlämnas av den europeiska miljörörelsens största organisation, the European Environmental Bureau (EEB) inför varje ordförandeskap. Kraven på det svenska ordförandeskapet omfattar bland annat EU:s agerande under klimatförhandlingar i Köpenhamn, ändringar av EU:s tillväxt- och hållbarhetsstrategier med tydligare miljöfokus och krav på att Sverige leder EU mot en ekoeffektiv ekonomi och prioriterar biologisk mångfald. Kraven är kompletterade med tydliga rekommendationer på hur den svenska regeringen ska verka för ett hållbart Europa.

- Sverige tar över EU-rodret i en tid när flera miljöfrågor är inne i ett avgörande skede. Det innebär att det behövs ett kraftfullt miljöarbete av den svenska regeringen, mycket mer än det som hittills utlovats av Reinfeldt, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen och även ordförande för EEB.

För första gången riktas nu kravet från den europeiska miljörörelsen att kräva att EU:s medlemsstater ökar sina mål för utsläppsminskningar till 40 procent inom EU mellan 1990 och 2020. Detta krav är baserat på vetenskapliga bedömningar av hur hög halten av växthusgaser i atmosfären får vara för att begränsa temperaturökningen till två grader. EU har hittills beslutat om minskningar på 30 procent förutsatt att världens länder kan enas om ett avtal i Köpenhamn i december, men en stor del av minskningen är tänkt att ske utanför EU.

- Sverige har placerat klimatet längst upp på ordförandeagendan. Nu är vår gemensamma förhoppning att den svenska regeringen kan leda EU från ord till handling, med tuffare utsläppskrav inom EU och med beslut om finansiella medel för klimatsmart teknik och anpassningsåtgärder i utvecklingsländerna, säger Mikael Karlsson.

Under det förra svenska EU-ordförandeskapet 2001 lades grunden till EU:s nuvarande hållbarhetsstrategi. Inför höstens ordförandeskap har regeringen lyfta fram förslag om en ekoeffektiv ekonomi. Mot den bakgrunden finns det stora förväntningar att det svenska ordförandeskapet ser över och förstärker politiken för hållbar utveckling. Tillsammans med andra av det civila samhället i EU, de europeiska facken, samt flera företag och forskare har den europeiska miljörörelsen initierat en kampanj för ett hållbart Europa. Kampanjen, som heter Spring Alliance kommer under sommaren att presentera ett manifest med tydliga handlingspunkter för att uppnå en socialt och miljömässigt hållbar utveckling i Europa.

Den första punkten på kravlistan "10 Green Tests" är att anamma och presentera Spring Alliance-manifestet för EU:s regeringschefer och att dessa på toppmötet i december 2009 rekommenderar EU-kommissionen att anta utmaningarna i manifestet under sin kommande femåriga mandatperiod.

- Att hela den europeiska folkrörelsen nu har enats om tydliga förslag på hur vårt samhälle ska bli hållbart ökar trycket på det svenska ordförandeskapet. Det manifest vi presenterar innehåller en nödvändig breddning av det arbete för en ekoeffektiv ekonomi som det svenska ordförandeskapet prioriterar, det är nödvändigt för framtiden, säger Mikael Karlsson.

En annan punkt i 10 Green Test rör biologisk mångfald. FN:s möte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 antog målet att hejda förlusterna av biologisk mångfald till år 2010. EU och Sverige har beslutat om samma mål, men fakta visar att åtgärderna inte alls räcker till. Samtidigt visar nya studier att förlusten av biologisk mångfald rör stora ekonomiska belopp.

- Vi vill att Sverige tar initiativ till en Räddningsplan för ekosystemen. Naturen är så svårt sargad i stora delar av Europa att extraordinära åtgärder krävs från alla aktörer, också av den svenska regeringen som hittills mest avvecklat naturvårdspolitiken. Regeringen måste tänka om och börja driva frågan om biologisk mångfald inom hela EU, säger Mikael Karlsson.

Kraven i "10 Green Tests" kommer att utvärderas av Naturskyddsföreningen och European Environmental Bureau (EEB) vid slutet av det svenska EU-ordförandeskapet. Utvärderingen av det förra svenska EU-ordförandeskapet visade att Sverige gjort en medelmåttig insats; endast på tre av tio punkter fick Sverige ett positivt eller mycket positivt betyg (bäst betyg på kemikalieområdet). På övriga sju punkter fick Sverige ett medelmåttigt eller negativt betyg.

Läs hela listan med de tio kraven och förklaringar!
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/10-green-tests.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Svenne Junker, EU-samordnare 0704-21 66 43
svenne.junker@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se


Faktaruta
10 Green test översatt till svenska
1. Driva och genomföra det politiska manifestet från den europeiska hållbarhetskampanjen Spring Alliance
2. Ett ambitiöst och rättvist internationellt klimatavtal i Köpenhamn - minst 40 procents utsläppsminskning inom EU till 2020
3. Ta första steget mot en ekoeffektiv ekonomi - minst 10 procents skatteväxling från arbete till energi- och resursanvändning
4. Återuppväck EU:s gemensamma hållbarhetsstrategi och uppmana EU-kommissionen att utveckla en långsiktig vision för halvera det ekologiska fotavtrycket inom 20 år
5. Besluta om krav på ökad energieffektivisering i nya byggnader
6. Förbättra och genomför Östersjöstrategin - ta fram finansiering för åtgärder inom strategin
7. Stärk arbetet med minskning och återanvändning av avfall
8. Uppvisa ledarskap för att få igång arbetet med en ny konvention för att hindra förlusten av biologisk mångfald
9. Minska den globala användningen av kvicksilver
10. Samordna regelverket för att kontroller och minska industriella

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
Telefon 08-702 65 00, Adress: Box 4625, 116 91 Stockholm Besöksadress: Åsögatan 115, Stockholm