Umeå kommun

Tufft läge för individ- och familjenämnden

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 17:10 CEST

Individ- och familjenämnden redovisade ett underskott på 3,1 procent (- 11, 7 mnkr) för månaderna januari till april. Prognosen för året har kraftigt försämrats under den senaste månaden och visar på ett underskott på – 35, 4 mnkr.

Prognosen förklaras främst med att fler barn är placerade inom individ- och familjeomsorgens barn och ungdomsvård, det finns ett ökat behov inom personlig assistans samt hemtjänst i ordinärt boende LSS samt att resursprioriteringarna inte kommer att få den ekonomiska effekt som först uppskattades. Anledningen är att man ännu inte hunnit se en effekt av beslutade resursprioriteringar inom individ- och familjeomsorgen unga samt att det kvarstår beslut om framtida resursprioriteringar.

– Det tar tid att genomföra resursprioriteringar när verksamheten till stora delar består av lagstadgad verksamhet. Förutom att det behöver genomföras risk- och konsekvensanalyser så ska förändringar träda i kraft i verksamhet och i arbetssätt. Detta innebär att effekterna fördröjs, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Uppdrag för att stävja kostnadsutvecklingen

För att stävja kostnadsutvecklingen lämnades yrkanden in under sammanträdet. De tre första punkterna lämnades in av Socialdemokraterna, punkt fyra lämnades in av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och de två sista punkterna lämnades in av Centerpartiet. Samtliga yrkanden fick bifall och nämnden uppdrar därmed förvaltningen:

  • Att se över första linjens organisation och arbete i förhållande till kostnader samt komma med förslag på eventuella förändringar. Återrapporteras till nämnden vid sammanträdet i augusti 2016.
  • Att avsätta ett tiotal lägenheter från avtalet med Bostaden för att prioritera hemtagning från externa placeringar.
  • Att utöver det mer långsiktiga arbetet med resursprioriteringer, presentera förslag på effektiviseringar om minst 10 miljoner och presenteras för nämnden i juni 2016.
  • Att skyndsamt ta fram förutsättningar för att inrätta ett eget HVB-hem i syfte att minska externa placeringar.
  • Att hitta en modell för att stötta cheferna i syfte att jobba förebyggande genom att söka det arbetsplatsnära stöd som finns hos försäkringskassan.
  • Att ta fram en prognos för vad en höjd sjuklönekostnad på 25 % skulle innebära för individ- och familjenämnden.

– Vi har på kort tid fått en försämrad prognos och vi behöver vidta åtgärder. Antalet placerade barn och unga är fortsatt högt och vi behöver se över våra kostnader och göra prioriteringar för att kunna hjälpa de barn med störst behov, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

– De ökade sjukskrivningstalet är mycket oroande och vi behöver arbeta mer förebyggande, därför yrkade vi i Centerpartiet på att uppdra förvaltningen till att stötta cheferna i att söka arbetsplatsnära stöd. Vi yrkade även på att uppdra förvaltningen till att utreda vad det skulle innebära för nämndens verksamhet om regeringens beslut om höjd sjuklönekostnad på 25 % skulle gå igenom. Det känns väldigt bra att båda yrkandena fastslogs i nämnden, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun

Handläggningstiderna vid barnavårdsutredningar minskar
Antalet barnavårdsutredningar med handläggningstid överstigande fyra månader har fortsatt minska under perioden trots att utredningarna ökat jämfört med föregående period 2015. En positiv utveckling syns även på andelen förhandsbedömningar som avslutas inom 14 dagar. Satsningar inom individ- och familjeomsorgen som kompetenstrappa, specialistsocionomer och lönetrappa har gett effekt och tjänsterna är nu bemannande.

Färre behöver försörjningsstöd
Behovet av försörjningsstöd fortsätter att minska vilket beror på ett gynnsamt arbetsmarknadsläge och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ökade möjligheter till självständighet inom funktionshinderomsorgen
Verksamheter inom funktionshinderomsorgen har fokuserat på att öka möjligheten till självständighet för målgruppen. Effekt har visat sig genom att insatser i ordinärt boende har minskat och individer har bytt boendeform på grund av minskat behov av stöd.

Under sammanträdet beslutades även om resursprioriteringar inom myndighetsutövning SoL/LSS samt funktionshinderomsorgen.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.