Boverket

Tumme i ögat på branschen

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 22:59 CEST

I en genomförd analys av Boverkets Byggkostnadsforums sjuåriga verksamhet konstateras att projektet bidragit till att kvalitets- och kostnadsfrågor kommit i fokus inom byggsektorn.

Allt fler aktörer försöker numera visa upp goda exempel i sin egen verksamhet.
SWECO EuroFutures har på uppdrag av Boverket utvärderat projektet Byggkostnadsforums sjuåriga verksamhet.

Det övergripande målet för Byggkostnadsforums verksamhet är och har varit att verka för att kostnaderna för byggande och boende minskar, utan att det går ut över kvaliteten.

Över 100 miljoner kronor till projekt
Hittills har omkring 106 miljoner kronor fördelats till ett 60-tal unika projektägare som kunnat driva egna utvecklingsprojekt. Omkring 1 800 personer har via konferens- och seminarieverksamheten tagit del av resultaten från pilotprojekten.

Undersökningen pekar på den framgång projektet haft att sprida framgångsrika exempel från hela landet och den positiva roll som neutral debattarena Byggkostnadsforum varit.

Externa faktorer opåverkbara

Men samtidigt påpekas att det är svårt att bedöma påverkan på branschen på längre sikt. Forumet har influerat debatten, men samtidigt inte haft möjlighet att påverka en rad faktorer som driver prisutvecklingen för boende.

Under hösten ska Boverket närmare överväga hur myndigheten kan tillvarata de investeringar som gjorts i kunskapsuppbyggnaden och hur verket, tillsammans med branschen, kan arbeta vidare med dessa frågor i framtiden.

Fil att ladda ner:
http://www.boverket.se/upload/ytterligare%20verksamhet/bifogade%20filer/Byggkostnadsforum/Utvärdering%20av%20Byggkostnadsforum%202007.pdf


Fakta:
* Fram till och med maj 2007 har Byggkostnadsforum beslutat om totalt 106,5 miljoner kronor till totalt 103 pilotprojekt inom tio olika programområden. Över hälften av projekten pågår fortfarande och avslutas först under slutet av år 2008.
* Total 26 rapporter har publicerats i Byggkostnadsforums rapportserie och finns att tillgå på deras hemsida. Dessutom har tre rapporter publicerats externt och tre magasin producerats och getts ut till bland annat landets skolor.
* Byggkostnadsforum har hittills arrangerat 14 konferenser, seminarier och kurser som lockat omkring 1 800 deltagare.
* I uppdraget ingick även att utveckla en hemsida för forumet. Enligt en preliminär uppskattning har den haft 14 000 till 24 000 besökare på årsbasis.
* I en nyligen genomförd publicitetsanalys framkommer det att BKF har nått ut till drygt 28 miljoner möjliga mediekonsumenter under projektperioden, bland annat via pressmeddelanden.