Sveriges Byggindustrier

Tunn vårproposition

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 13:08 CEST

Sveriges Byggindustrier kommenterar valda delar av vårpropositionen.– Satsningar på utbildning och infrastruktur är välkomna, men behoven är större och fler, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Skola och utbildning
– Det är bra att regeringen satsar på yrkesvux och yrkesinriktade högskoleutbildningar. Många av de ungdomar som idag har svårt att finna ett arbete saknar tyvärr relevant kompetens. Det är valfrihetens baksida, men också en signal om att information och studievägledning måste förbättras, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

– Satsningar på yrkesvux gör det enkelt att få en yrkesinriktad utbildning för de som behöver. Tidigare signaler har varit en neddragning av yrkesvux för att istället satsa på lärlingsutbildning för vuxna. Det behövs rejäla förbättringar av lärlingsutbildningarna inom gymnasieskolan för att de ska ge rätt kompetens och en väg till arbete efteråt. Regeringen har också aviserat att det avsätts ytterligare medel för kvalitetsförbättringar av det arbetsplatsförlagda lärandet och även det är välkommet, säger Lars Tullstedt.

I de riktade satsningarna på högskoleutbildningar välkomnas också ytterligare medel till ingenjörsutbildningar. Förhoppningen är att det kan leda till en ökad andel högskoleingenjörer som branschen har behov av.

Infrastruktur
Regeringen ökar anslagen till drift och underhåll av järnvägen med 10 procent 2013.
– Trots denna satsning behöver vi satsa ännu mer i framtiden på drift- och underhåll så att järnvägens kvalitet ökar och Sverige därmed kan öka näringslivets konkurrenskraft, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier. Vi välkomnar den satsning som görs och bedömer att den kommer leda till en ökad punktlighet redan under innevarande år under förutsättning att pengarna kommer ut snabbt i produktionen. Vår bedömning är att den snabbaste och bästa effekten uppnås genom att lägga uppdrag till befintliga drift- och underhållskontrakt.  Med satsningen hoppas vi att våra medlemmar inte behöver säga upp kompetenta medarbetare som behövs inom järnvägen för kommande satsningar, säger Lars Redtzer.

Bostadsbyggande
Regeringen konstaterar att en av utmaningarna i politiken framöver är att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande, särskilt hyresbostäder.
 – Det är fina ord och vi utgår från att regeringen därför ska genomföra de förslag som Hyresbostadsutredningen lagt fram om en friare hyressättning. Vi välkomnar detta, då kan sjuttio års tvångströja för bostadsmarknaden lösgöras, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Särskild promemoria om skatter
Regeringen föreslår förenklade regler för frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av verksamhetslokaler. Reglerna upplevs av både fastighetsägare och Skatteverket som krångliga och administrativt betungande. Nu föreslås att ansökningsförfarandet slopas helt och istället ska gälla att frivillig skattskyldighet ska gälla när moms anges i faktura på hyra. Kravet på att hyresgästen stadigvarande ska bedriva momspliktig verksamhet kvarstår. Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget till förenklingar.

När det gäller frivillig skattskyldighet under uppförande av en byggnad vill regeringen tyvärr inte införa några förenklingar. Här behåller man de nuvarande reglerna med bland annat krav på ansökan.

För kompletterande information, kontakta:
Skola och utbildning: Lars Tullstedt, +46 73 390 0970
Infrastruktur: Lars Redtzer, +46 725 38 02 10
Bostadsbyggande: Björn Wellhagen, +46 70 899 5865
Skatter: Staffan Renström, +46 70 858 5850

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org