Banverket

Tunnelbygget genom Hallandsås - Banverket besvarar frågor från Miljööverdomstolen

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 16:25 CEST

Under fredagen lämnade Banverket svar på de frågor Miljööverdomstolen ställt inför den kommande huvudförhandlingen i september i år, där Miljööverdomstolen prövar Banverkets ansökan om att få leda bort 100 liter grundvatten per sekund under byggtiden.

Den 1 februari i år fick Banverket Miljödomstolens tillstånd att leda bort grundvatten. Samtidigt gavs ett verkställighetstillstånd vilket innebar att Banverket hade rätt att återuppta arbetet omedelbart.

Under april i år upphävde Miljööverdomstolen verkställighetsförordnandet och den 2-5 september hålls huvudförhandling i Miljööverdomstolen som skall avgöra tunnelbyggets framtid.

- I vårt svar redovisar vi bl a lösningar på hur man skulle kunna tillföra vatten till områden känsliga för torka. Vi bemöter även ett antal överklaganden, säger Banverkets projektchef, Christer Möller.

Tunnelbygget har stått still sedan flera år tillbaka och ett tillstånd från miljööverdomstolen är nödvändigt om arbetet skall kunna återupptas och tunnelprojektet slutföras.

- En förutsättning för det fortsatta arbetet är att den geologisk komplicerade Möllebackzonen kan förstärkas och tätas innan tunnelborrmaskinen passerar. Detta kan ske antingen från markytan eller från tunnelnivå. Borrtesten som nyligen gjordes vid Lya var för att verifiera borrmetoder från tunnelnivå, säger Christer Möller.

Fakta

Under 2001 fattade regering och riksdag beslut om en fortsättning av tunnelbygget under förutsättning att erforderliga miljötillstånd givits.

Järnvägstunneln genom Hallandsås är en del i moderniseringen av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Västkustbanan är en länk i förbindelserna mellan Oslo och Köpenhamn.

En dubbelspårtunnel ökar det maximala antalet tåg förbi åsen från 4 till 24 per timme och godstågens vikt kan dubblas.

Enligt Vägverkets mätningar har vägtrafiken i Skåne ökat med 50 procent de senaste tio åren och antalet tunga vägtransporter har fördubblats under samma tid.

Den utbyggda Västkustbanan klarar dubbelt så mycket gods som en fyrfilig motorväg. Den utbyggda banan innebär att mer gods kan transporteras på ett för miljön betydligt bättre sätt.

För att ytterligare höja banstandarden på Västkustbanan rätas kraftiga kurvor och besvärliga lutningar ut. Nya signaler, ställverk och annan teknik installeras för att öka säkerheten.

Restiden mellan Malmö och Göteborg förkortas till drygt 2 timmar när alla planerade ombyggnader är klara, jämfört med cirka 4 timmar innan satsningarna påbörjades.

Sommaren 2001 lämnade Banverket en ansökan till miljödomstolen om att få släppa ut 100 liter grundvatten per sekund under byggtiden för tunnelbygget. I april och september 2002 hölls huvudförhandlingar.

Februari 2003 fick Banverket tillstånd från miljödomstolen att påbörja arbetena.

I april 2003 upphäver miljööverdomstolen verkställighetstillståndet och miljödomen.

september 2003 inleds förhandlingar i Miljööverdomstolen.