Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 Film fällt för våldsinslag i en film

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:41 CEST

Granskningsnämnden fällde TV4 Film för att långfilmen Cutting Class
sändes tidigt på kvällen och innehöll flera ingående våldsskildringar.

Filmen sändes mellan kl. 18.30-20.00. Den utspelades i en amerikansk skola och skildrade flera brutala överfall och mord på elever och lärare vid skolan. Den avslutande scenen innehöll ett längre slagsmåls där en flicka högg en hammare i huvudet på den elev som visat sig vara gärningsmannen. Han knuffades därefter mot en elektrisk sågklinga. Bilder visade honom skakande vid maskinen, blodig och med hammaren kvar i huvudet.

Granskningsnämnden ansåg att våldsscenerna var av verklighetstrogen karaktär. De var relativt långa och utgjorde det bärande temat i filmen, som sändes vid en tidpunkt då varsamhet ska iakttas ifråga om våldsskildringar. Nämnden ansåg att filmen på grund av det våld som förekom inte borde ha sänts före kl. 21.00. Sändningen stred därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft, som är tillämplig på sändningarna i TV4 Film. Nämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra beslutet om överträdelse av bestämmelsen om mediets genomslagskraft.

Granskningsnämnden beslutade dessutom att göra en anmälan till Justitiekanslern. Nämnden ansåg att våldet var av ett sådant slag att det faller under bestämmelsen om våldsskildringar i 6 kap. 2 § radio- och TV-lagen. Sändningstiden innebar enligt nämndens mening att risken för att barn skulle se filmen var så betydande att sändningen stod i strid med lagbestämmelsen.

Beslutet var enhälligt.

Bakgrund:
Bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft i sändningstillståndet innebär bl.a. ett krav på återhållsamhet i fråga om våldsskildringar och våldsinslag, som sänds på tider då barn kan förutsättas ta del av programmen. En strängare bedömningsnorm tillämpas när det gäller program eller inslag som sänts före kl. 21.00. Vid bedömningen tas hänsyn till om någon varning förekommit före sändningen och till programsammanhanget.
Ett TV-program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär får inte sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmet (6 kap. 2 § radio- och TV-lagen [1996:844]). När program med den karaktären sänds ska det föregås av en varning i ljud eller bild, eller innehålla en löpande varning i bild. Det är Justitiekanslern (JK) som övervakar om en sändning innehåller våldsskildringar i strid med bestämmelsen. Om nämnden finner att en sändning innehåller våldsskildringar i strid med bestämmelsen ska den anmäla detta till JK. Nämnden ska självständigt bedöma om programföretaget har följt bestämmelsen om varning. Det innebär att nämnden först måste pröva om sändningen innehåller sådana våldsskildringar som avses i bestämmelsen.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83