Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 Västerbotten fällt för partiskhet

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:55 CEST

Granskningsnämnden fällde två inslag i TV4 Västerbotten på grund av att en kritiserad part inte gavs tillfälle till bemötande.

TV4 Västerbotten sände den 8 december 2003 ett inslag som handlade om ekonomiska före¬havan¬¬den inom Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå. Partiet anklagades i inslaget för att inte ha betalat skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda. En kontroll som redaktionen gjort av de berörda personernas själv¬deklarationer visade också att dessa hade låga inkomster och betalade mycket litet i skatt. I ett uppföljande inslag dagen efter redovisades en kort kommentar från en av partiets företrädare till det misstänkta skattefusket. Den 10 december 2003 sändes en intervju med en avhoppad medlem som beskrev Rättvise¬partiet som en militärisk organisation, där medlemmarnas möjligheter att bestämma själva var starkt begränsade.

Inslagen anmäldes av ledningen för Rättvisepartiet som ansåg att de var partiska och osakliga.

Enligt Granskningsnämndens mening var de anklagelser som riktades mot Rättvisepartiet i inslaget den 8 december av sådan allvarlig art att de borde ha fått bemötas i samma inslag. Nämnden fann att TV4, genom att inte ge partiet möjlighet att bemöta anklagelsen om misstänkt skattefusk, hade åsidosatt kravet på opartiskhet.

Enligt nämndens mening borde även den kritik mot Rättvisepartiets interna arbete som framfördes i inslaget den 10 december ha fått bemötas i någon form. Genom att så inte skedde stred även detta inslag mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.


----

Bakgrund:
Granskningsnämndens praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet i fall där allvarlig kritik framförs mot en klart utpekad part innebär att den kritiserade parten skall beredas tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag. Detta kan ske genom att den angripne själv medverkar i programmet eller att en kommentar från honom redovisas.

-----

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80