Granskningsnämnden för radio och TV

TV4:s Nyheterna fällt för osaklighet och privatlivsintrång

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:06 CEST

SB 674/08

Granskningsnämnden fällde ett inslag i Nyheterna som handlade om en mäklare som
fått en varning av Fastighetsmäklarnämnden. Enligt nämnden gav inslaget ett vilseledande intryck i vissa sakförhållanden och utgjorde också ett intrång i mäklarens privatliv.

Inslaget påannonserades med orden "Dom riskerar miljonförlust på grund av mäklarens slarv".
Reportern sa att Fastighetsmäklarnämnden hade varnat en mäklare för att kontraktet var så dåligt formulerat att affären slutade i en rättstvist. Det framkom att mäklaren var en kvinna, vilket mäklarföretag hon arbetade hos och att hon var verksam i en viss stockholmskommun.
Hon uppgavs ha vägrat köparna att använda sig av återgångsklausulen och ett telefonsamtal där mäklaren i mycket upprört tillstånd skrek till köparen spelades upp i sändningen. Enligt reportern var hennes framtid i företaget oklar.

Fällning för vilseledande intryck
Enligt Granskningsnämnden stred inslaget mot kravet på saklighet på två punkter.
Påståendet i inslaget om att fastighetsmäklaren vägrat köparna att backa ur fastighetsaffären var vilseledande eftersom det felaktigt förmedlade intrycket att mäklaren skulle haft en möjlighet att se till att köpet gick åter men vägrat utnyttja den. Därmed stred inslaget mot kravet på saklighet.
Genom reporterns påstående om att kontraktet var så dåligt formulerat att affären slutade i en rättstvist gavs tittarna uppfattningen att rättstvisten hade kunnat undvikas om den av formuleringen av återgångsklausulen fått en annan utformning. Nämnden anser utifrån vad som framkommit i ärendet att det inte gick att dra en sådan slutsats. Påståendet stred därför också mot kravet på saklighet.

Fällning för omotiverat intrång i privatlivet
Granskningsnämnden ansåg att de uppgifter som framkom inslaget om mäklaren och hennes arbetsplats var tillräckliga för att identifiera henne. Enligt nämnden framställdes hon på ett sådant sätt att det uppkom ett intrång i hennes privatliv. Eftersom det inte fanns något oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget, stred inslaget mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

AKTUELLA BESTÄMMELSER
För TV4:s sändningar gäller krav på saklighet. Kravet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara
korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Den enskildes privatliv ska
också respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den
personliga integriteten. Den tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott.

Handläggare: Lottie-Ann Lindström, telefon 08-606 79 74
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se