Statistiska centralbyrån, SCB

Två av tre barn bor i småhus

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 09:55 CET

Förra året bodde 67 procent av alla barn i Sverige upp till nitton år i småhus. Av dessa var det 60 procentenheter, eller 1,3 miljoner barn, som bodde i ett småhus som ägdes av hushållet, medan de resterande 7 procentenheterna bodde i småhus som var bostadsrätt eller hyresrätt.

Regionala skillnader i boendekostnaderna
Det är skillnad på hur mycket hushållet betalar för sitt boende beroende på i vilken region hushållet finns. Hushållen i Stor-Stockholm betalar i genomsnitt 88 000 kronor per år för sitt boende medan hushåll i Övriga mindre kommuner i genomsnitt betalar 66 000 kronor per år.

Vid en jämförelse av boendeutgiftsprocenten, det vill säga hur stor andel av den disponibla inkomsten som hushållet lägger på sitt boende, är skillnaderna inte särskilt stora. Ett hushåll i Stor-Stockholm lägger 22 procent av sin disponibla inkomst på boendet, medan motsvarande siffra för ett genomsnittligt hushåll i gruppen Övriga kommuner är 20 procent år 2011.

Definitioner och förklaringar
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.
Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.
Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Boendeutgift
Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Disponibel inkomst är summan av inkomster minus skatt och negativa transfereringar plus skattepliktiga och skattefria transfereringar. I boendestatistiken justeras begreppet genom att skatteeffekten av bostadsinnehavet dras bort och skatteffekten istället korrigerar boendeutgiften.

Regioner
Stor-Stockholm motsvarar Stockholms län
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.
Övriga kommuner med mer än 75 000 invånare
Övriga kommuner

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lovisa Sköld
Tfn 019-17 64 74
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Karin Rosén Karlsson
Tfn 019-17 69 98
E-post fornamn.rosenkarlsson@scb.se