Svenska Ishockeyförbundet

Två beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:47 CET

Här nedan bifogas två beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, torsdagen den 17 februari 2011.

För eventuella frågor ring:

Disciplinnämndens Cecilia Hager, mobiltel: 070 – 932 06 20

Med vänliga hälsningar

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Marknads- och kommunikationsavdelningen

Anders Feltenmark
Informationsassistent

Johanneshov den 17 februari 2011                                                                        Ärendenr: 67a-10/11

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Förening:                     AIK Ishockey AB

Adress:             Parkvägen 4 B, 169 35 Solna

Matchdatum:    2010-12-22

Mellan:                        AIK IF – Djurgårdens IF

Domare/anmälare:      Peter Andersson, Game Supervisor

BESLUT

AIK Ishockey AB åläggs med stöd av 14 kap. 2 § 14 punkten Riksidrottsförbundets (RF) stadgar böter om tvåhundratusen (200 000) kr.

Böterna skall vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning. 

BAKGRUND

Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd (Tävlingsnämnden) har den 20 januari 2011 hänskjutit ett ärende till Disciplinnämnden som avser incidenter som inträffat under elitseriematchen mellan AIK IF–Djurgårdens IF den 22 december 2010.

Ärendet grundar sig på en anmälan daterad den 27 december 2010 från game supervisor Peter Andersson. Enligt anmälan har ett antal ordningsstörningar inträffat under matchen, bl.a. har avspärrningar brutits, flera upplopp med slagsmål registrerats samt rökbomber avfyrats. Anmälan omfattar också en redogörelse för det förberedande säkerhetsarbete som arrangerande och gästande förening har vidtagit.

AIK Ishockey AB (AIK) och Djurgården Hockey AB (DIF) har den 14 januari 2011 inkommit med ett gemensamt yttrande till Tävlingsnämnden. De har påpekat att båda föreningarna har överlåtit spelrätten till respektive idrottsaktiebolag, vilket har godkänts av Svenska Ishockeyförbundet. Parterna ska därför rätteligen vara AIK Ishockey AB (AIK) och Djurgården Hockey AB (DIF).

Tävlingsnämnden har i sitt beslut konstaterat att det vid en samlad bedömning av vad som framkommit i ärendet, särskilt med avseende på det förberedande säkerhetsarbete som vidtagits, inte finns skäl att besluta om att en eller flera matcher ska spelas på en annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan, och/eller att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare.

Efter det att ärendet hänskjutits till Disciplinnämnden har såväl anmälaren Peter Andersson som klubbarna beretts tillfälle att slutföra sin talan och parterna har härefter inkommit med yttranden.

Anmälaren har till stöd för sin anmälan åberopat en match DVD från Canal +, ett klipp från Aftonbladets webb-tv, samt tre youtube-klipp. AIK och DIF har inte åberopat någon bevisning.

SKÄL

AIK:s inställning

AIK har anfört att det inte är tillräckligt fastställt att vad som i anmälan har lagts AIK till last är omständigheter som AIK har att svara för enligt 5 kap 14 § i Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. AIK har gjort gällande att man i alla delar uppfyllt det ansvarstagande som regeln föreskriver. AIK har yrkat att anmälan i de delar den rör AIK ska lämnas utan bifall.

Till stöd för sin talan har AIK bland annat anfört att bestämmelsen i 5 kap. 14 § ska tolkas på det sättet att det för att påföljd ska kunna ådömas krävs att det kan påvisas en brist i ansvarstagande. AIK menar att detta framgår av ordalydelsen i regelns tredje stycke. AIK har gjort gällande att man vidtagit åtgärder både före och under matchen och därmed uppfyllt sitt ansvar i enlighet med vad regeln föreskriver.

Ansvar enligt 5 kap. 14 § i Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser

Av 5 kap. 14 § tävlingsbestämmelserna framgår att arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under en match.

Vidare anges i bestämmelsen att arrangerande förening också är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt att det är arrangerande förenings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp.

I bestämmelsens tredje stycke anges att vid brister i ansvar enligt ovan kan arrangerande och/eller gästande förening ådömas påföljd enligt tävlingsbestämmelserna och enligt RF:s stadgar.

AIK har anfört att ordalydelsen av det tredje stycket i den ovan angivna bestämmelsen innebär att det måste påvisas en brist i ansvarstagandet för att AIK ska kunna ådömas påföljd för ordningsstörningar. I praxis (se bl.a. Disciplinnämndens ärende 107-09/10 och 102 a) och b)-06/07) har Disciplinnämnden fastslagit att den nämnda ansvarsregeln är utformad på det sättet att föreningar har ett strikt ansvar när det gäller de egna supportrarnas uppförande och att det innebär ett mycket långtgående ansvar för klubben för ordningsstörningar som orsakas av dess supportrar. Disciplinnämnden gör alltjämt bedömningen att det ansvar som fastställs i första stycket ålägger föreningen ett mycket långtgående ansvar för sina supportrars uppförande, ett s.k. strikt ansvar. Det ansvar som fastställs i andra stycket sträcker sig dock inte lika långt utan innebär ett ansvar för den arrangerande föreningen att vidta rimliga säkerhetsåtgärder. Frågan om vilka säkerhetsåtgärder AIK vidtagit inför och under matchen kan enligt nämndens bedömning vidare få betydelse för frågan om vilken påföljd som eventuellt ska fastställas. Disciplinnämnden återkommer till denna bedömning nedan.

Bevisningen i ärendet

AIK har yrkat att Disciplinnämnden, med undantag för match-dvd:n från Canal +, helt ska bortse från samtliga filmsekvenser som åberopats. Som skäl för detta har AIK anfört att de åberopade klippen inte är ett tillförlitligt material, bl.a. p.g.a. att det rör sig om ihopklippt material med journalistisk vinkling och felaktiga kommentarer samt att det rör sig om klipp som kan vara redigerade eller förvanskade av en okänd avsändare.

Som en utgångspunkt gäller att de berörda parterna är fria att åberopa den bevisning som de anser är nödvändig i ärendet. Disciplinnämnden prövar därefter det åberopade materialet och tillämpar principen om fri bevisföring. Disciplinnämnden finner att de skäl som anförts från AIK inte gör att nämnden ska bortse från det åberopade klippet från Aftonbladet och de åberopade youtube-klippen. Disciplinnämnden utgår dock i första hand ifrån anmälaren Peter Anderssons uppgifter, vilka vinner stöd av filmsekvenserna från match-dvd:n från Canal +. Det kan konstateras att övrigt material som åberopats i allt väsentligt rör sig om klipp från match-dvd:n och i liten utsträckning tillför något nytt till ärendet.

När det gäller anmälaren Peter Anderssons uppgifter är en utgångspunkt att, om inte särskilda omständigheter föreligger, tilltro måste fästas till en funktionär som funnit anledning att anmäla en inträffad händelse till bestraffning (RIN 656/91-14). Detta gäller i särskilt hög grad om uppgifterna bestyrks av annan bevisning. Särskilda omständigheter föreligger t.ex. om det genom annan bevisning framgår att det finns utrymme för att funktionären kan ha misstagit sig.

Disciplinnämnden behandlar härefter de anmälda händelser som i anmälan läggs AIK till last.

12.00 – Bråk på AIK:s ståplats

I anmälan anges i huvudsak att det uppstår ett bråk på AIK:s ståplats. Bråket övergår i ett upplopp där flera personer tilldelas knytnävsslag mot ansiktet. Ordningsvakter som försöker ingripa blir själva utsatta för slag och sparkar. Efter ett tag ingriper polisen som också angrips. Poliser och ordningsvakter drar sig tillbaka mot utgången medan AIK-supportrar rusar mot dem.

AIK har vidgått att det uppstod ett bråk, som till en början var internt. Efter att ha avvaktat att bråket skulle lugna ner sig av sig själv, ingrep ordningsvakter och polis. När bråket intensi­fierades och några ordningsvakter utsattes för visst våld, beslutades gemensamt av Polisen och AIK att personalen skulle tas ut från läktaren. Läget stabiliserades därefter. I och med de åtgärder som vidtagits har AIK tagit sitt ansvar enligt 5 kap 14 § tävlingsbestämmelserna.

Disciplinnämnden konstaterar att det av utredningen framgår att det uppstått ett bråk på AIK:s ståplatsläktare som fått konsekvensen att det utövats våld mot ett antal personer, bl.a. mot ordningsvakter. Bråket har i vissa sekvenser varit upploppsliknande. Med den ovan redovisade tolkningen av 5 kap 14 § första stycket tävlingsbestämmelsen, finner Disciplinnämnden att AIK ska ansvara för sina supportrars uppträdande i den uppkomna situationen.

30.19 – Rökutvecklare på AIK ståplats

Anmälaren har i huvudsak anfört att en rökbomb antänds på AIK ståplats efter 1-1 målet. Kraftig gulfärgad rök utsöndras. Matchen avbryts och återupptas efter cirka två minuter.

AIK har till en början anfört att det rätta begreppet för ”rökbomben” bör vara ”rökutvecklare”, att den rök som utsöndras är ofarlig och att risker för skador därför kan uteslutas. AIK har vidare vidgått att rök utsöndrats på AIK:s ståplats men att det inte går att fastställa varifrån den aktuella pjäsen kommit eller vem som har antänt den. AIK menar därför att klubben inte är ansvarig för incidenten.

Anmälaren har anfört att det är hans definitiva uppfattning att rökutvecklaren antändes på AIK:s ståplats. Genom anmälarens uppgifter tillsammans med filmskevenserna från match-dvd:n finner Disciplinnämnden det vara uteslutet att rökutvecklaren skulle kunna ha antänts på någon annan plats än på AIK:s ståplatssektion. AIK ska därför ansvara för incidenten.

30.42 – Rusningar av supportergrupper m.m.

I anmälan har bl.a. anförts att AIK supportrar bryter nätbarriärerna och rusar över på sittplatsläktaren. Flera rusningar görs från båda supportergrupperna och sittplatspubliken får hastigt lämna sina platser. De utsätts för direkt fara vid rusningarna. Flera barn finns också på platsen. Matchen avbryts och domare och spelare lämnar isen. Efter cirka tjugofem minuter återupptas matchen.

AIK har i denna del anfört att besökare visserligen har rört sig genom att gå mot DIF:s supporterläktare men att de inte har brutit barriärer eller avgränsningar utan att de redan har befunnit sig på sittplatssektionen. Det har alltså inte varit fråga om rusningar utan om en lugn rörelse av 10-15 personer.

Disciplinnämnden finner att det, framförallt genom anmälarens uppgifter men även till viss del genom de åberopade filmsekvenserna, är utrett att AIK-supportrar har brutit nätbarriärererna och rusat över på sittplatsläktaren. Rusningen har fått till följd att delar av sittplatspubliken har tvingats lämna sina platser och delvis utgjort skäl till att matchen avbrutits. Nämnden delar inte AIK:s bedömning att det rört sig om en lugn rörelse över läktaren utan finner det utrett att supportrar tagit sig över barriärerna och rört sig framåt på ett för övriga åskådare hotfullt sätt. Disciplinnämnden delar anmälarens bedömning att det bland annat mot bakgrund av den hotfulla stämning som rådde under skeendet och då det kort före händelsen förekommit våldsyttringar på AIK:s ståplats, förelåg en fara för publiken. Även i denna del ska därför AIK ansvara för sina supportrars uppförande.

Anmälaren har även anfört att en rökbomb med rödfärgad rök antänds av någon snett bakom DIF spelarbås i närheten av DIF ståplats. Av anmälan och filmsekvenser framgår att rökutvecklaren antänds på sittplatsläktaren. Det finns inget som tyder på att det är AIK-supportrar som är ansvariga för antändandet. AIK ska därför inte ansvar för denna incident.

57.50 – Försök till rusning

Anmälaren har anfört att AIK-supportrar, efter det att en banderoll där det står skrivet ”GOD JUL HORUNGAR” försöker göra en rusning mot DIF:s ståplats men att de stoppas av polisen, vilka får använda våld för att stoppa dem.

AIK har även i denna del ifrågasatt att det varit fråga om en rusning utan anfört att det endast var fråga om en vandring som gick lugnt tillväga. Det går inte att fastställa varifrån de angivna personerna kom. Någon våldsanvändning har inte heller utövats från polisens sida.

Genom anmälarens uppgifter som i viss mån stöds av AIK:s egna uppgifter och filmsekvenser framgår att personer från AIK:s läktare vid det nämnda tillfället försökt ta sig över till DIF:s ståplats och att dessa har stoppats av polisen. Även detta agerande ska AIK svara för.

AIK:s ansvar i egenskap av arrangerande klubb

Såsom ovan konstaterats har AIK i egenskap av arrangerande förening en skyldighet att tillse att god ordning råder bland publiken samt att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp.

AIK har anfört att stora resurser har lagts ned på säkerhetsarbetet inför och under matchen. Denna bild har också bekräftats av anmälan, vilken beskriver ett omfattande säkerhetsarbete framförallt inför matchen. Bl.a. fungerade en ordning med hundar, visitering m.m. mycket bra. Trots detta har ett antal ordningsstörningar inträffat under matchen. Disciplinnämnden finner att det ytterligare säkerhetsarbete som kunde ha utförts framförallt utgörs av bättre avspärrningar mellan sektioner, ett arbete som synes har förbättrats inför derbyt i januari. Disciplinnämnden anser mot denna bakgrund att AIK i egenskap av arrangör särskilt ansvarar för att barriärerna mellan läktarna inte var tillräckliga för att upprätthålla god ordning bland publiken.

Påföljd

Vid den ovan nämnda bedömningen ska AIK ansvara för det agerande som AIK:s supportrar gjort sig skyldiga till under matchen den 22 december 2010, framförallt ett bråk på AIK:s ståplats, antändande av en rökutvecklare och brytande av nätbarriärer och rusningar. AIK ska även i egenskap av arrangerande förening ansvara för otillräckliga säkerhetsåtgärder. Den påföljd som är aktuell för Disciplinnämnden att utdöma är böter. Enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 5 § framgår att högsta bötesbelopp som kan utdömas är 500 000 kr.

Disciplinnämnden anser att de skeenden som ovan beskrivits är mycket allvarliga och till stor skada för idrotten ishockey. Händelserna saknar motstycke inom svensk ishockey och det som inträffat bör därför tas på stort allvar. Nämnden ser särskilt allvarligt på händelsen där nätbarriärerna brutits och supportrarnas agerande tvingat sittplatspubliken att lämna sina platser. Mot denna bakgrund kan AIK inte undgå ett kännbart bötesstraff.

DIF och AIK har i sitt yttrande anfört att de anser att händelserna är mycket allvarliga och skadliga för svensk ishockey. Klubbarna har starkt tagit avstånd från de individers agerande som vill kalla sig supportrar och vill inte på något sätt förknippas med dessa händelser. Det har framgått att klubbarna agerat med stor kraft för att komma till rätta med problemen, bl.a. genom att tillsammans med berörda aktörer diskutera, planera och vidta ytterligare åtgärder inför kommande matcher. Det är mot denna bakgrund oerhört glädjande att derbyt den 11 januari och den 15 februari förlöpte utan liknande incidenter. Det har också framkommit att AIK och DIF lägger ner mycket stora ekonomiska och personella resurser på sitt säkerhetsarbete.

Det är Disciplinnämndens uppfattning att det omfattande säkerhetsarbete som vidtagit inför och under matchen ska beaktas vid fastställande av påföljden och att det ska påverka de bötesbelopp som bestäms i mildrande riktning. Disciplinnämnden finner därför att bötesbeloppet kan stanna vid tvåhundratusen kronor.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Åke Markström, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager

Johanneshov den 17 februari 2011           Ärendenr: 67b-10/11

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Förening:                     Djurgårdens Hockey AB

Adress:             Box 2, 121 25 Stockholm-Globen

Matchdatum:    2010-12-22

Mellan:                        AIK IF – Djurgårdens IF

Domare/anmälare:      Peter Andersson, Game Supervisor

BESLUT

Djurgården Hockey AB åläggs med stöd av 14 kap. 2 § 14 punkten Riksidrottsförbundets (RF) stadgar böter ometthundratjugofemtusen (125 000) kr.

Böterna skall vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

BAKGRUND

Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd (Tävlingsnämnden) har den 20 januari 2011 hänskjutit ett ärende till Disciplinnämnden som avser incidenter som inträffat under elitseriematchen mellan AIK IF–Djurgårdens IF den 22 december 2010.

Ärendet grundar sig på en anmälan daterad den 27 december 2010 från game supervisor Peter Andersson. Enligt anmälan har ett antal ordningsstörningar inträffat under matchen, bl.a. har avspärrningar brutits, flera upplopp med slagsmål registrerats samt rökbomber avfyrats. Anmälan omfattar också en redogörelse för det förberedande säkerhetsarbete som arrangerande och gästande förening har vidtagit.

AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB har den 14 januari 2011 inkommit med ett gemensamt yttrande till Tävlingsnämnden. De har påpekat att båda föreningarna har överlåtit spelrätten till respektive idrottsaktiebolag, vilket har godkänts av Svenska Ishockeyförbundet. Parterna ska därför rätteligen vara AIK Ishockey AB (AIK) och Djurgården Hockey AB (DIF).

Tävlingsnämnden har i sitt beslut konstaterat att det vid en samlad bedömning av vad som framkommit i ärendet, särskilt med avseende på det förberedande säkerhetsarbete som vidtagits, inte finns skäl att besluta om att en eller flera matcher ska spelas på en annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan, och/eller att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare.

Efter det att ärendet hänskjutits till Disciplinnämnden har såväl anmälaren Peter Andersson som föreningarna beretts tillfälle att slutföra sin talan och parterna har härefter inkommit med yttranden.

Anmälaren har till stöd för sin anmälan åberopat en match DVD från Canal +, ett klipp från Aftonbladets webb-tv, samt tre youtube-klipp. AIK och DIF har inte åberopat någon bevisning.

SKÄL

DIF:s inställning

DIF har anfört att det inte är tillräckligt fastställt att vad som i anmälan har lagts DIF till last är omständigheter som DIF har att svara för enligt 5 kap 14 § i Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. DIF har gjort gällande att man i alla delar uppfyllt det ansvarstagande som regeln föreskriver. DIF har yrkat att anmälan i de delar den rör DIF ska lämnas utan bifall.

Till stöd för sin talan har DIF bland annat anfört att bestämmelsen i 5 kap. 14 § ska tolkas på det sättet att det för att påföljd ska kunna ådömas krävs att det kan påvisas en brist i ansvarstagande. DIF menar att detta framgår av ordalydelsen i regelns tredje stycke. DIF har gjort gällande att man vidtagit åtgärder både före och under matchen och därmed uppfyllt sitt ansvar i enlighet med vad regeln föreskriver.

Ansvar enligt 5 kap. 14 § i Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser

Av 5 kap. 14 § tävlingsbestämmelserna framgår att arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under en match.

Vidare anges i bestämmelsen att arrangerande förening också är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt att det är arrangerande förenings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp.

I bestämmelsens tredje stycke anges att vid brister i ansvar enligt ovan kan arrangerande och/eller gästande förening ådömas påföljd enligt tävlingsbestämmelserna och enligt RF:s stadgar.

DIF har anfört att ordalydelsen av det tredje stycket i den ovan angivna bestämmelsen innebär att det måste påvisas en brist i ansvarstagandet för att DIF ska kunna ådömas påföljd för ordningsstörningar. I praxis (se bl.a. Disciplinnämndens ärende 107-09/10 och 102 a) och b)-06/07) har Disciplinnämnden fastslagit att den nämnda ansvarsregeln är utformad på det sättet att föreningar har ett strikt ansvar när det gäller de egna supportrarnas uppförande och att det innebär ett långtgående ansvar för klubben för ordningsstörningar som orsakas av dess supportrar. Disciplinnämnden gör alltjämt bedömningen att det ansvar som fastställs i första stycket ålägger föreningen ett mycket långtgående ansvar för sina supportrars uppförande, ett s.k. strikt ansvar. Det ansvar som fastställs i andra stycket sträcker sig dock inte lika långt utan innebär ett ansvar för den arrangerande föreningen att vidta rimliga säkerhetsåtgärder. Frågan om vilka säkerhetsåtgärder DIF vidtagit inför och under matchen kan enligt nämndens bedömning vidare få betydelse för frågan om vilken påföljd som eventuellt ska fastställas. Disciplinnämnden återkommer till denna bedömning nedan.

Bevisningen i ärendet

DIF har yrkat att Disciplinnämnden, med undantag för match-dvd:n från Canal +, helt ska bortse från samtliga filmsekvenser som åberopats. Som skäl för detta har DIF anfört att de åberopade klippen inte är ett tillförlitligt material, bl.a. p.g.a. att det rör sig om ihopklippt material med journalistisk vinkling och felaktiga kommentarer samt att det rör sig om klipp som kan vara redigerade eller förvanskade av en okänd avsändare.

Som en utgångspunkt gäller att de berörda parterna är fria att åberopa den bevisning som de anser är nödvändig i ärendet. Disciplinnämnden prövar därefter det åberopade materialet och tillämpar principen om fri bevisföring. Disciplinnämnden finner att de skäl som anförts från DIF inte gör att nämnden ska bortse från det åberopade klippet från Aftonbladet och de åberopade youtube-klippen. Disciplinnämnden utgår dock i första hand ifrån anmälaren Peter Anderssons uppgifter, vilka vinner stöd av filmsekvenserna från match-dvd:n från Canal +. Det kan konstateras att övrigt material som åberopats i allt väsentligt rör sig om klipp från match-dvd:n och i liten utsträckning tillför något nytt till ärendet.

När det gäller anmälaren Peter Anderssons uppgifter är en utgångspunkt att, om inte särskilda omständigheter föreligger, tilltro måste fästas till en funktionär som funnit anledning att anmäla en inträffad händelse till bestraffning (RIN 656/91-14). Detta gäller i särskilt hög grad om uppgifterna bestyrks av annan bevisning. Särskilda omständigheter föreligger t.ex. om det genom annan bevisning framgår att det finns utrymme för att funktionären kan ha misstagit sig.

Disciplinnämnden behandlar härefter de anmälda händelser som i anmälan läggs DIF till last.

30.42 – Rökutvecklare på DIF ståplats m.m.

Anmälaren har i huvudsak anfört att en rökbomb antänds på DIF ståplats vid 1-2 målet. Kraftig rödfärgad rök utsöndras. Ytterligare en rökbomb med rödfärgad rök antänds av någon snett bakom DIF spelarbås i närheten av DIF ståplats.

DIF har ifrågasatt att det varit fråga om två rökutvecklare och har anfört att den åberopade bevisningen snarare talar för att det rört sig om en och samma rökutvecklare som antänts på sittplatssektionen. Eftersom DIF inte ansvarar för publiken på sittplatsläktaren ska DIF inte svara för den påstådda pyrotekniken.

Anmälaren har i ett kompletterande yttrande anfört att han sett en första rökutvecklare antändas på DIF ståplats och att en stund senare en andra rökutvecklare antänds snett bakom DIF:s spelarbås. Disciplinnämnden anser inte att filmsekvenserna, såsom DIF har gjort gällande talar för att det är fråga om en och samma rökutvecklare. Istället är röken koncentrerad till det område där den antänds. Disciplinnämnden finner det genom anmälarens uppgifter utrett att en rökutvecklare antänts på DIF:s ståplats, vilket DIF ska ansvara för. När det gäller den andra rökutvecklaren framgår det emellertid av anmälarens uppgifter och filmsekvenserna att denna antänds på sittplatsläktaren bakom DIF:s spelarbås. Även om det finns omständigheter som tyder på att det rört sig om DIF-supportrar som antänt rökutvecklaren är det enligt nämndens mening inte med tillräcklig säkerhet fastställt att så är fallet. DIF ska därför inte ansvara för denna andra rökutvecklare.

30.42 – Rusningar av supportergrupper

I anmälan har bl.a. anförts att DIF-supportrar bryter nätbarriärerna och rusar över på sittplatsläktaren. Flera rusningar görs från båda supportergrupperna och sittplatspubliken får hastigt lämna sina platser. De utsätts för direkt fara vid rusningarna. Flera barn fanns också på platsen. Matchen avbryts och domare och spelare lämnar isen. Efter cirka tjugofem minuter återupptas matchen.

DIF har i denna del ifrågasatt anmälarens beskrivning av att DIF-supportrar brutit nätbarriärerna då det inte finns något stöd för det i den åberopade videodokumentationen. Det framgår inte om de personer som rört sig över sittplatsläktaren initialt befunnit sig på ståplatssektionen eller om de suttit på sittplats. Det har mera varit fråga om en promenad över läktaren utan några våldsinslag från grupperingarna. Det har därmed inte varit fråga om någon direkt fara för sittplatspubliken. DIF: inställning är därmed att klubben, mot bakgrund av det ovan anförda, inte ska svara för det påstådda agerandet.

Disciplinnämnden finner att det, framförallt genom anmälarens uppgifter men även till viss del genom de åberopade filmsekvenserna, är utrett att DIF-supportrar har brutit nätbarriärererna och rusat över på sittplatsläktaren. Rusningen har fått till följd att delar av sittplatspubliken har tvingats lämna sina platser och delvis utgjort skäl till att matchen avbröts. Nämnden delar inte DIF:s bedömning att det rört sig om en promenad över läktaren utan finner det tvärtom utrett att DIF-supportrar tagit sig förbi barriärerna och rört sig framåt på ett för övriga åskådare hotfullt sätt. Disciplinnämnden delar anmälarens bedömning att det Bland annat mot bakgrund av den hotfulla stämning som rådde under skeendet och då det kort före händelsen förekommit våldsyttringar på AIK:s ståplats, förelåg en fara för publiken. Även i denna ska DIF därför ansvara för sina supportrars uppförande.

57.50 – Hets mot AIK-supportrar

Anmälaren har i denna del i huvudsak anfört att personer på DIF-ståplats tar upp en banderoll där det står skrivet ”GOD JUL HORUNGAR” riktat mot AIK-supportrar.

DIF har vidgått det ovan angivna händelseförloppet. DIF har däremot anfört att agerandet inte är bestraffningsgrundandet då budskapsbanderoller inte omfattas av ansvaret enligt 5 kap. 14 § tävlingsbestämmelserna och att det dessutom är en grundlagsskyddad rättighet att få uttrycka sig i skrift. Så länge budskapet inte innefattar något brott mot svensk lag så måste budskapet anses vara tillåtet. Det är således DIF:s uppfattning att det inte föreligger någon grund för bestraffning i denna del.

Disciplinnämnden konstaterar att alla former av otillbörliga uttalanden, oavsett framställningssätt, omfattas av bestraffningsreglerna. Endast uttalanden som skyddas av grundlag är undantagna från bestraffning inom idrotten. Disciplinnämnden finner inte att nämnda uttalande på en banderoll är skyddat av grundlag. DIF ska därför ansvara för den aktuella banderollen, som enligt nämndens mening utgjort en ordningsstörande åtgärd som haft till syfte att provocera AIK-supportrarna.

Påföljd

Vid den ovan nämnda bedömningen ska DIF ansvara för det agerande som DIF:s supportrar gjort sig skyldiga till under matchen den 22 december 2010, framförallt antändande av en rökutvecklare och brytande av nätbarriärer och rusningar. Den påföljd som är aktuell för Disciplinnämnden att utdöma är böter. Enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 5 § framgår att högsta bötesbelopp som kan utdömas är 500 000 kr.

Disciplinnämnden anser att de skeenden som ovan beskrivits är mycket allvarliga och till stor skada för idrotten ishockey. Händelserna saknar motstycke inom svensk ishockey och det som inträffat bör därför tas på stort allvar. Nämnden ser särskilt allvarligt på händelsen där nätbarriärerna brutits och supportrarnas agerande tvingat sittplatspubliken att lämna sina platser. Mot denna bakgrund kan DIF inte undgå ett kännbart bötesstraff.

DIF och AIK har i sitt yttrande anfört att de anser att händelserna är mycket allvarliga och skadliga för svensk ishockey. Klubbarna har starkt tagit avstånd från de individers agerande som vill kalla sig supportrar och vill inte på något sätt förknippas med dessa händelser. Det har framgått att klubbarna agerat med stor kraft för att komma till rätta med problemen, bl.a. genom att tillsammans med berörda aktörer diskutera, planera och vidta ytterligare åtgärder inför kommande matcher. Det är mot denna bakgrund oerhört glädjande att derbyt den 11 januari förlöpte utan liknande incidenter. Det har också framkommit att AIK och DIF lägger ner mycket stora ekonomiska och personella resurser på sitt säkerhetsarbete.

Det är Disciplinnämndens uppfattning att det omfattande säkerhetsarbete som vidtagit inför och under matchen ska beaktas vid fastställande av påföljden och att det ska påverka de bötesbelopp som bestäms i mildrande riktning. Disciplinnämnden finner därför att bötesbeloppet kan stanna vid hundratjugofemtusen kronor.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Åke Markström, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Stefan Persson.

Enhälligt

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager