Hamrin & Partners

Två decennier av förlorat ledarskap

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 12:08 CET

Tänkvärt från Hamrin & Partners

Två decennier av förlorat ledarskap
De senaste två decennierna har alltför många ledare blivit utvalda utifrån deras karisma, fasad och image på bekostnad av karaktär, kunskap och integritet. Detta enligt Bill George, professor på Harvard Business School och författare av Authentic Leadership. Resultatet har blivit ett allt sämre förtroende för ledare i västvärlden, ett faktum som gäller politiker såväl som chefer i offentlig eller privat tjänst. Skandaler med chefer som drivits av girighet, egen vinning och kortsiktighet har följaktligen blivit allt vanligare. British Petrolium, Hewlett-Packard och Enron är bara några exempel. Men det är bedrägligt att tro att fenomenet är lättare att hitta i USA eller övriga Europa. Trustor, Nordic Capital och TeliaSonera är varnande exempel som indikerar att något gått fel även i Sverige.

Ledarskapskris
Enligt The Harvard Center Puplic Leadership 2009 National Leadership Index råder det en ledarskapskris i USA och västvärlden. Aldrig förr har politiker, media, finanssektor och företag fått så låga omdömen. Orsaken till krisen är inte avsaknaden av starka ledare, utan att valet av ledare görs på fel premisser. För om de viktigaste variablerna för val av ledare är image, medievana och stil kanske vi inte ska bli förvånade om samma ledare brister i kunskap och integritet. Erfarenheten visar att det är mycket svårt att återvinna förtroendet när det väl är förlorat, vilket är det stora problemet. Enligt Bill Georges studier har ledarna vanligtvis högt IQ, men brister i emotionell intelligens. Ofta saknar ledarna en djupare förståelse för egna drivkrafter och hur de påverkar sin omgivning. De har heller inte accepterat rädslor och misstag som ofta går att härleda till barndomen och hur dessa påverkar deras beteenden i vuxen ålder.

Ny generation ledare – den Autentiska ledaren
Behovet av nya ledare är akut och Bill George efterlyser något han kallar för Autentiska ledare. Dessa människor kännetecknas av en genuinitet vad gäller deras egna avsikter. De förstår att syftet med ledarskapet är att tjäna kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Autentiska ledare fattar beslut och agerar i enlighet med sin värderingskompass, de balanserar mellan externa och interna motivationsfaktorer och de agerar med ett stort mått av personlig disciplin. Att vara en Autentisk ledare förutsätter hög emotionell intelligens. Det handlar om att förstå sig själv och vilken påverkan man har på andra. Enligt Bill George är en del av lösningen att eftersträva ”mindfulness” vilket hjälper ledare att fullt ut förstå och känna sig själva och förstå vilken påverkan man har på andra människor. Det bidrar också väsentligen till att kunna hantera stress och komplexa utmaningar.

Svensk ledarskapskultur – möjlighet eller hinder?
”Are you stupid” sa den svenska vd:n för det stora företaget när hr-chefen på ett ledningsgruppsmöte poängterade vikten av kommunikation och förankring i samband med en organisationsförändring.

AO-chefen menade att en förutsättning för framgång var att få alla med sig, medan vd:n hade svårt att se hur man skulle hinna med en förankringsprocess. Den nya strategin och strukturen måste ju vara på plats vid årsskiftet så att man gick in i det nya året med ”rena böcker” och nya förutsättningar. Situationen är inte alldeles ovanlig och speglar en rad exempel vi tagit del av där ledningen tvingas balansera mellan ”resursinsats” och ”tillgänglig tid”. Det är också här vi finner den huvudsakliga orsaken till att de flesta strategier och förändringar inte lyckas i den bemärkelsen, att man inte når uppsatta mål. Det förefaller vara så att många tror att framgångsrik förändring nås med hjälp av ett Excel-ark och en sprakande kick-off, där medarbetarna får veta vad som kommer att gälla i framtiden – vilket självfallet sällan fungerar.

Hofstede - kulturbarometer
Gerard Hofstede är en nederländsk socialpsykolog och antropolog som forskat i olika kulturer och på interaktionen mellan nationell kultur och organisationskultur. Som så många gånger förr i den här typen av jämförelsestudier utmärker sig Sverige – på gott och ont. Sverige är det land vars ledarskapskultur är mest feminin, vilket bland annat innebär att vi eftersträvar goda relationer och är måna om att ta hand om de svagare. Vi är också mycket individualistiska och får låga värden vad gäller osäkerhetundvikande, vilket gör att vi klarar av att agera i osäkra situationer och hantera dubbla budskap. Men kan detta samtidigt utgöra ett tecken på dubbelmoral som innebär att politiker och ledare säger en sak, men menar en annan? Är det här kanske en bidragande orsak till att allt fler svenskar mår dåligt och känner sig omotiverade på arbetet?

Kommunikativa och empatiska ledare – en bristvara?
Enligt vår erfarenhet blir chefer som förmår ge raka besked, är duktiga på att kommunicera vad verksamheten förväntar sig av medarbetaren, och vad medarbetaren kan förvänta sig av verksamheten, mer framgångsrika. Troligtvis beror det till stor del på att den typen av ledarskap kräver någon form av självinsikt, människokänndedom och mod att stå kvar när det blåser. Dessa egenskaper bör vara en tillgång för alla verksamheter oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Problemet är, som Professor Bill George beskriver, att vi sällan tillsätter den här typen av chefer.

För några månader sedan följde vi en chef på en statlig myndighet som avsade sig sin anställning då det visade sig att myndigheten inte följde de krav regeringen hade på organisationen. Trots utomordentlig utbildning och goda meriter har chefen efter nio månader inte fått någon ny anställning. Det visade sig att rekryteringsfirmorna fick problem med att chefen i fråga hade en stark integritet, var empatisk, tydlig och följde sin inre värderingskompass i sitt ledarskap. Men är det inte just den här typen av ledare vi alla skulle må bra av och som dessutom kan återupprätta förtroendet för många myndigheter och företag i vårt land?

Intresserad av att öka lönsamhet och kundfokus? Här är en början!
För att ni ska lyckas skapa en fungerande verksamhet finns det ett stort antal faktorer ni bör ta hänsyn till. De viktigaste och mest vitala delarna är däremot inte fler än sju. Det handlar om att välja rätt och prioritera klokt för att få en kundfokuserad och effektiv verksamhet:

1. Ledarskapet ska vara empatiskt, engagerat och affärsorienterat. Både i ord (kommunikativt) och i handling.
2. Ordning och reda. Allt på rätt plats, vid rätt tillfälle, för rätt person.
3. Rätt medarbetare – som tror på mål och strategier och som är beredda att kämpa för dem
4. Mål ska beröra – det gör att alla har något att tro på och sträva efter.
5. Uppföljning och återkoppling på alla nivåer – kontinuerligt och konsekvent.
6. Ledningssystem som underlättar den operativa vardagen.
7. Företagskultur med en gedigen gemensam kärna som alla tror på, men som samtidigt är tillåtande och prövande.


Kort om Hamrin & Partners
Som experter inom förändringsledning och internkommunikation, med förmåga att tänka utanför ramarna, utgör vi en kunskapsresurs för dig då du är i behov av framgångsrik förändring och effektiv internkommunikation. Vi törs vara ”egna” och har därför modet att finna lösningar ingen annan sett. Det här kallar vi för kreativitet. Förmågan att omvandla din idé eller behov till handling kallar vi för musikalitet. Teori och vetenskap är viktigt för oss, men bara om vi vet att de går att omsätta i en operativ vardag i din verksamhet. För utvecklingsarbetet får aldrig bli till ett självändamål, utan ska alltid resultera i ett starkare varumärke och en mer proaktiv och effektiv verksamhet. För det krävs ett mått teori, ett mått erfarenhet och en stor portion musikalitet.