Sundsvalls kommun

Två nya cirkulationsplatser längs Sidsjövägen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:26 CEST

Nu påbörjas arbetet med två nya cirkulationsplatser längs Sidsjövägen vid korsningarna Paviljongvägen och Kvarndammsvägen. Arbetet påbörjas i november 2012 och beräknas pågå till och med augusti 2013.

Varför byggs cirkulationsplatserna
Genom att vi bygger cirkulationsplatser i stället för trevägskorsningar förbättras framkomligheten för biltrafik väsentligt, även standarden på vägen höjs. Dessutom kommer trafiksäkerhet och tillgänglighet för cyklister, gående och funktionshindrade att förbättras. Tillgängligheten för de som reser kollektivt blir också bättre när två av bussfickorna byggs om längs Sidsjövägen.

Vad händer under byggperioden
Vi bygger två nya cirkulationsplatser längs Sidsjövägen. Gång- och cykelvägen längs sträckan rustas upp och får ny beläggning. Området tillgänglighetsanpassas med mittrefuger samt att övergångsställena förbättras, även busshållplatserna byggs om.

Begränsad framkomlighet och trafikomledning under vissa perioder i projektet
Under en begränsad period 2013 kommer bland annat Kvarndammsvägen att stängas av mellan Sidsjövägen och Tegelbruksgatan. Framkomligheten längs Sidsjövägen och Paviljongvägen kommer också att begränsas under vissa perioder men dessa gator stängs inte av helt. I samband med att Kvarndammsvägen stängs av annonserar vi i dagspress samt skyltar om trafikomledning i området.

När händer det
Arbetet påbörjas under vecka 44 i november 2012 och beräknas vara färdigställt augusti 2013.

Övrigt Sidsjön
I området kommer ytterligare förbättringar genomföras. Korsningen Sidsjövägen/Södra Allén och Oscarsgatan kommer att byggas om samt att gång- och cykelvägen längs Oscarsgatan rustas upp men dessa insatser sker tidigast under senare delen av 2013.

Konsekvenser närboende och passerande:

Det kommer att uppstå vissa störningar för både de som passerar området som för närboende och vi ber om överseende med detta.

  • Begränsad framkomlighet
  • Ojämnheter
  • Buller
  • Vibrationer
  • Damm och grus

Kontakt:
Mikael Johansson, projektingenjör
gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 15 27