Statens folkhälsoinstitut

Två nya råd startar vid Statens folkhälsoinstitut

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:12 CEST

Ett vetenskapligt råd och ett råd för strategiskt folkhälsoarbete inrättas vid Statens folkhälsoinstitut. Ledamöterna ska lämna stöd och råd till institutets ledning.

Verksamheten vid Statens folkhälsoinstitut vilar på vetenskaplig grund och institutet arbetar aktivt med kunskapsförmedling och dialog. De båda nya råden blir viktiga för genomförandet av institutets uppdrag och för att betona vikten av att omsätta kunskap till praktisk nytta för folkhälsoarbete i kommuner, landsting och den ideella sektorn.

- Råden består av personer med mycket kunskap och erfarenhet av folkhälsa. Rådens ledamöter kommer att kunna bidra med många olika perspektiv. Ambitionen har varit att ha en både bred och djup representation när det gäller olika målgrupper, en blandning av förtroendevalda och tjänstemän samt personer från olika delar av landet. Och det har vi lyckats med, säger Sarah Wamala, generaldirektör.

Det vetenskapliga rådet
- Dr. Lotti Helström, Kvinnokliniken Södersjukhuset och Karolinska Institutet
- Dr. Anneli Ivarsson, Institution för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
- Dr. Margareta Kristenson, Institution för hälsa och samhälle, Linköpings Universitet
- Dr. Lene Lindberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
- Prof. Björn Lindgren, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi
- Prof. Peter Schantz, Institution för hälsovetenskap, Mittuniversitetet och Gymnastik- och idrottshögskolan
- Prof. Lars Weinehall, Institution för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
- Dr. Gunnar Ågren, f.d. generaldirektör Statens folkhälsoinstitut

Det vetenskapliga rådet får följande uppgifter:
- bistå generaldirektören med vetenskapligt grundade råd inom ledamöternas kompetensområden
- biträda vid utredningsarbete som kräver rådets kompetens
- medverka i kompetensutveckling av institutets medarbetare
- att vid behov biträda vid vetenskaplig granskningav rapporter, remissvar, regeringsuppdrag, bidragsgranskning och andra dokument

Rådet för strategiskt folkhälsoarbete
- Ilja Batljan, kommunstyrelsens ordförande, Nynäshamns kommun
- Maicen Ekman, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet
- Gunvor G Ericson, riksdagsledamot, ledamot i Socialförsäkringsutskottet
- Margareta Johansson, Chef för folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund
- Johan Jonsson, folkhälsochef, Folkhälsokommitténs kansli, Västra Götalandsregionen
- Lena Kanström, biträdande föreståndare, Karolinska Institutets folkhälsoakademi, Stockholm
- Mattias Larsson, strateg, Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen i Skånes län
- Jan Linde, ordförande, Svensk förening för folkhälsa
- Lars Stenbeck, förbundsledamot, Sveriges Pensionärsförbund
- Birgitta Södertun, kommunalråd, Helsingborgs kommun
- Ronny Weylandt, enhetschef, Folkhälsa och livsstilsenheten, Jämtlands län landsting
- Monica Östberg Rosell, Chef för folkhälsoenheten, Katrineholms kommun

- Jag ser med spänning fram emot att få ingå i det strategiska rådet. Essensen av folkhälsa är att kunna se de samhälleliga strukturer och sammanhang som skapar förutsättningar för hälsa respektive ohälsa. Det är att se konsekvenser av politiska förslag i ett brett folkhälsopolitiskt perspektiv, säger Gunvor G Ericson, riksdagsledamot.

- Ett mycket välkommet initiativ av Statens folkhälsoinstitut och Sarah Wamala. Jag hoppas kunna bidra med att ge innehåll till ordparet folkhälsa - strategi, säger Johan Jonsson, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

Rådet för strategiskt folkhälsoarbete får följande uppgifter:
- ge råd till generaldirektören när det gäller genomförandet av institutets uppdrag
- ge råd när det gäller institutets samverkan med och stöd till regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer
- ge information när det gäller strategisk utveckling av folkhälsoarbetet i regioner, landsting, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer.

För ytterligare information:
Vetenskapligt råd, Matt X. Richardson, tel: 063-19 96 00, e-post: matt.richardson@fhi.se
Rådet för strategiskt folkhälsoarbete, Marlen Ljusberg, tel: 063-19 96 00, e-post: marlen.ljusberg@fhi.se