Europaparlamentet

Tydliga riktlinjer i den europeiska hamnpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 14:40 CEST

Europaparlamentet ställde sig idag bakom transportutskottets krav på tydligare riktlinjerna om statligt stöd till hamnar. EU måste "ta hänsyn till de viktiga förändringar som väntas ske inom den internationella sjöfarten till följd av sektorns tekniska och ekonomiska utveckling".

Resolutionen antogs med rösterna 572 för, 12 emot och 10 nedlagda. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast förtydliga riktlinjerna för statligt stöd till hamnar. "Dessa riktlinjer bör omfatta själva hamnområdet, med åtskillnad mellan infrastruktur för tillträde respektive försvar, projektrelaterad infrastruktur och suprastruktur, men utan åtskillnad mellan olika kategorier av hamnar."

Sjötransporter utan hinder

Europaparlamentet "välkomnar varmt kommissionens avsikt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om inrättande av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder" och "rekommenderar att gemenskapsklarerade transporter undantas från all tullkontroll inom närsjöfarten i EU". Dessutom riktas en uppmaning till kommissionen att "fortsätta sina insatser för att se till att den amerikanska föreskriften om granskning av all last som ska till USA ändras".

Hamnarbetares utbildning

Resolutionen lyfter även frågan om utbildningsnivå bland hamnarbetare och framhåller "en jämförelse mellan system för yrkesutbildning för hamnarbetare" som ett första steg.

Inlägg från svensk ledamot

Den svenska ledamoten Hélène GOUDIN (IND/DEM, SE) kritiserade i debatten undantag från tullkontroll för gemenskapsdeklarerade transporter."Detta är ett stort problem, inte minst om man ser till smuggling av exempelvis narkotika. Det bör vara upp till varje medlemsstat att avgöra huruvida en container ska öppnas eller inte."

Föredragande: Josu ORTUONDO LARREA (ALDE, ES)
Betänkande: A6-0308/2008
Beslutsförfarande: Initaitivbetänkande
Debatt: 3.9.2008

Omröstning: 4.9.2008

Krav på konsekventa EU-sanktioner

EU:s befintliga möjligheter att använda sanktioner i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bör skärpas. Europaparlamentet antog idag en resolution som uppmanar till en mer konsekvent sanktionspolitik.

Resolutionen antogs med 546 röster för, 36 emot och 40 nedlagda. Europaparlamentet välkomnar att klausuler om mänskliga rättigheter systematiskt skrivs in i nya bilaterala EU-avtal med tredjeländer" och beklagar att "ingen utvärdering eller konsekvensbedömning hittills gjorts av EU:s sanktionspolitik".

Behov av experter

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett nätverk av oberoende experter. "Parlamentet anser att inrättandet av ett sådant nätverk skulle förbättra insynen i och diskussionerna om sanktioner i allmänhet, och också stärka genomförandet och den pågående övervakningen av sanktioner i specifika fall. Parlamentet anser samtidigt att kommissionen bör spela en mer aktiv roll vid utarbetandet av en tydlig EU-politik i sanktionsfrågor."

Kontroll av terroristlistor

Europaparlamentet framhåller att "systemet med terroristlistor, förutsatt att det är förenligt med EG-domstolens senaste rättspraxis, är ett effektivt instrument" men uppmanar rådet och kommissionen att "granska det befintliga förfarandet för svartlistning och avlistning, så att svartlistade individers och organs förfarandemässiga och faktiska mänskliga rättigheter, och framför allt internationella normer, respekteras". Europaparlamentet vill dessutom se "en effektiv parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsternas arbete" i det här avseendet.

Föredragande: Hélène FLAUTRE (De gröna/EFA, FR)

Betänkande: A6-0309/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 3.9.2008

Omröstning: 4.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18