Nordic Medtest

Tydliga samverkansformer stärker samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 07:30 CEST

Bilden: Peter Furster (Nordic Medtest) och Leif Carlson och Johan Assarsson (Inera) har hållit sitt första i strategiskt forum.

Samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest tar nu mer formella former enligt en samverkansmodell som ska bidra till att parterna tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera vård och omsorg med hjälp av kvalitetssäkrade nationella e-hälsotjänster.

Samverkansmodellen bygger på att Nordic Medtest är Ineras naturliga testpartner – dels för att testa och kvalitetssäkra Ineras nationella e-hälsotjänster; dels för att bidra till Ineras förändrings- och utvecklingsprocess för nationella e-hälsotjänster.

Samverkansforum på tre nivåer

För att säkra att framdriften och resultaten av samarbetet ligger i linje med intentionerna har gemensamma samverkansforum på tre nivåer etablerats:

Ett strategiskt forum - där den övergripande inriktningen och uppföljningen av samarbetet sker. 

  • Inera representeras av VD Johan Assarsson och kvalitetsansvarig/CISO Leif Carlsson. 
  • Nordic Medtest representeras av projektledare/CEO Peter Furster.

Ett taktiskt forum - där frågor som rör planering av resurser samt metod- och processutveckling avhandlas. 

  • Inera representeras av kvalitetsansvarig/CISO Leif Carlsson, testkoordinatorerna Anders Bergman och Krister Eriksson.
  • Nordic Medtest representeras av affärsansvarig Staffan Barrefors, leveransansvarig Robert Magnusson och projektledare/CEO Peter Furster.

Ett operativt forum - där de praktiska frågorna kring genomförande av uppdrag hanteras. 

  • Inera representeras av testkoordinatorerna Anders Bergman och Krister Eriksson.
  • Nordic Medtest representeras av affärsansvarig Staffan Barrefors och leveransansvarig Robert Magnusson.

Avtal formaliserar samarbetet

Inera är Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-hälsa. För drygt ett år sedan tecknades en avsiktsförklaring om samverkan mellan Inera och Nordic Medtest. Sedan dess har samarbetet tagit form och etablerats i konkreta testuppdrag för nationella e-tjänster och en strategi för inriktning på samarbetet. Nu har samarbetet formaliserats genom ett samverkansavtal som tecknats mellan parterna.

”Genom samverkansavtalet tydliggör vi våra operativa och affärsmässiga relationer – dels för att vi på Inera ska få största möjliga kvalitetsnytta av Nordic Medtest som vår testpartner, dels för att Nordic Medtest ska få bättre möjligheter att säkra kompetens- och resursförsörjningen för våra behov även på längre sikt”, säger Leif Carlson - kvalitetsansvarig/CISO på Inera.

Leif Carlson har tidigare deltagit operativt i etableringen och utvecklingen av Nordic Medtest på både hel- och deltid som utlånad från Inera.

”Under uppbyggnadsfasen var det en fördel att representera både Inera och Nordic Medtest för att skapa förståelse för och kontaktytor mellan varandra - men nu behöver vi agera mer formellt och affärsmässigt och då kan jag inte ha dubbla roller”, förklarar han.

Nationella e-hälsotjänster kräver kvalificerad testkompetens

"Svensk vård och omsorg får allt fler nationella eHälsotjänster - och det har gett oss en rivstart", förklarar Peter Furster som är projektledare/CEO på Nordic Medtest. ”Tanken enligt projektplanen var att vi skulle komma igång till hösten 2015 - men verksamheten är redan i drift betydligt snabbare än väntat och planerat”.

Nordic Medtest testar och kvalitetssäkrar bland annat de integrationer som krävs för att vårdgivarna ska få ansluta sig till den nationella tjänsteplattformen som drivs av Inera - och ju fler vårdgivare och nationella e-hälsotjänster som ska samverka, desto större behov av kvalificerad testkompetens.

Inom vård och omsorg finns idag en komplicerad IT-miljö med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom finns inte helt enkla och ofta inte koordinerade verksamhetsprocesser som löper över organisationsgränserna och som IT-systemen ska hjälpa användarna att hantera. 

"Test" är mycket mer än test och kvalitetssäkring...

”Tillsammans skapar detta en komplex helhet som är minst sagt utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän efter driftsättning – därför behöver vi en mycket kvalificerad testpartner”, förklarar Leif Carlson och betonar att ”test” är mycket mer än att testa och kvalitetssäkra ett IT-system.

Under 2014 införde Inera – med stöd av Nordic Medtest - nya rutiner för test och verifiering av vårdsystem som en del av informationssäkerhetsarbetet kring nationella e-hälsotjänster. 

”Genom att ta fram strukturerade test- och verifieringsmetoder för anslutning av vårdsystem till de nationella e-hälsotjänsterna har vi en metodik och angreppssätt för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera tester i komplexa miljöer och organisationer”, förklarar Peter Furster.

Och det bidrar till att Inera och Nordic Medtest tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera svensk vård och omsorg med hjälp av nationella e-hälsotjänster.