Europaparlamentet

Tydliga signaler om yttrandefrihet och skydd av personuppgifter

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:53 CEST

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU.

Det står klart efter att Europaparlamentet idag antog Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) betänkande om rambeslutet om bekämpande av terrorism och Martine ROUREs (PSE, FR) betänkande om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete.

Europaparlamentet vill värna grundläggande rättigheter när kommissionen introducerar nya brottsrubriceringar som gäller offentliga uppmaningar till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften.

Skydd för pressfrihet och e-post

Ledamöterna vill tydliggöra vad som egentligen menas med "offentliga uppmaningar" och vill hellre tala om "offentlig anstiftan" till terroristbrott. Handlingen måste även, bedömmas utgöra "manifesterad fara för att ett eller flera sådana brott begås". Pressfrihet och övriga mediers yttrandefrihet samt "innehållet i e-post och andra former av elektronisk korrespondens" ska specifikt skyddas.

Personuppgifter i polissamarbete

Kommissionens ursprungliga förslag om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete har ändrats till stora delar av rådet och därför får Europaparlamentet möjlighet att komma med synpunkter på nytt. Till skillnad från rådet framhåller Europaparlamentet att rambeslutet bör tillämpas på nationell databehandling för att se till att skyddsnivån på personuppgifter är densamma inom hela EU. Rådet vill begränsa det till datautbyte mellan medlemsstaterna.

Vill tillsätta en arbetsgrupp

Europaparlamentet vill att utgångspunkten för behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv "ska vara förbjuden". Undantag från denna regel måste vara väldigt tydligt definierade. I motsats till rådet stödjer Europaparlamentet kommissionens förslag att inrätta en självständig arbetsgrupp som kan rådge institutionerna när det gäller behandlingen av personuppgifter. Europaparlamentet vill dessutom se bättre övervakning och uppföljning av säkerheten när personuppgifter överförs till länder utanför EU.

Föredragande: Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) och Martine ROURE (PSE, FR)

Betänkanden: A6-0323/2008 och A6-0322/2008

Beslutsförfarande: Samråd (*)

Debatt och omröstning: 23.9.2008

Bättre verktyg för att följa upp lagar

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Europaparlamentet godkände idag Charlotte Cederschiölds förslag om att utveckla kommissionens verktyg för uppföljning.

I debatten som föregick omröstningen lyfte Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE) särskilt på hatten för och gratulerade Bulgarien som är det medlemsland som bäst införlivat reglerna för den inre marknaden. Detta enligt resultattavlan som kommissionen sammanställer regelbundet.

Trots en positiv utveckling uppmanar Europaparlamentet till bättre och mer förfinade verktyg för uppföljning. Bland annat uppmanas kommissionen "utveckla indikatorer för att mäta de kostnader som uppkommer för medborgare och näringslivet som en följd av försenat och felaktigt införlivande".

- I all synnerhet måste vi utveckla kontrollen av hur implementeringen går till och göra det i direkt anslutning till det nationella genomförandet. Alla vinner på att man på det sättet undviker rättsliga domstolförfaranden. Miljö, skatter, tull, energi-och transportområdena ligger sämst till. Här kan det behövas nya modeller, konstaterade Charlotte Cederschiöld.

Föredragande: Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE)

Betänkande: A6-0272/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 23.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38