Landsbygdsdepartementet

Tydligare regler för eftersök av trafikskadat vilt

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:16 CEST

Regeringen har beslutat att skicka en lagrådsremiss till Lagrådet om eftersök av trafikskadat vilt. I den föreslår regeringen att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid trafikolyckor med motorfordon, så kallat eftersök, ska regleras närmare. Detta för att förtydliga och förbättra förutsättningarna för eftersöksverksamheten.

Polisen har redan ett huvudansvar för organisation och samordning av eftersöksverksamheten och svarar för föreskrifter om polismyndighetens medverkan vid eftersök. Uppspårandet av de skadade djuren sköts med hjälpa av frivilliga personer som ställer upp med tränade hundar.

- Jag anser att detta är viktigt för att tydliggöra vilka regler som gäller, både för den som kör på ett djur och den som skall söka reda på det. På så sätt kan vi minska lidandet för djur som skadas i trafikolyckor och ge bättre förutsättningar för dem som söker efter djuren, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Polismyndigheten ska enligt lagrådsremissen få befogenhet att ge ett uppdrag om eftersök till en eftersökspatrull efter att en anmälan om en inträffad viltolycka har gjorts till polisen. Liksom när det gäller skadeskjutet vilt ska eftersök få ske på annans jaktmark. Polisen ska om möjligt underrätta berörd markägare eller jakträttshavare om beslutet. Straffsanktionen för den som inte anmäler en kollision mellan motorfordon och vilt utvidgas till att avse även tillfällen när någon skada på djuret inte har kunnat konstateras.

Förslagen föranleder ändringar i jaktlagen (1987:259) och föreslås träda i kraft den 1 april 2009.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Magnus Kindbom
Stabschef
08-405 20 72
070-519 61 80-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Eftersök av trafikskadat vilt (http://www.regeringen.se/sb/d/10035/a/112357)