Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Tydligare riktlinjer för Arbetsförmedlingens jobbcoacher

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:20 CET

IAF har följt upp de avtal mellan Arbetsförmedlingen och de 960 kompletterande aktörer för jobbcoachning som tecknades sommaren 2009. Uppföljningen visar att Arbetsförmedlingen har vidtagit åtgärder under våren och sommaren 2009 för att rätta till de brister som IAF tidigare har påtalat i avtalen med jobbcoacher i försöksverksamheten under 2007 och 2008. Eftersom upphandlingen redan var i gång när IAF:s rapport kom hade inte samtliga brister korrigerats i förfrågningsunderlaget som låg till grund för upphandlingen.

IAF:s granskning av avtalen med kompletterande aktörer visar att:

  • Den tidigare felaktiga ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna när det gäller myndighetsutövning i kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen har ändrats i de nya avtalen.
  • Kravet på skriftlig dokumentation av aktiviteter mm. under tiden den arbetssökande är placerad hos en kompletterande aktör har införts i avtalen.
  • Ett handläggarstöd för arbetsförmedlare för samarbetet med kompletterande aktörer har tagits fram.
  • Den arbetssökandes möjlighet till insyn har förbättrats genom de rutiner som utvecklats, men frågan har inte reglerats i avtalen.
  • Arbetsförmedlingen har informerat de kompletterande aktörerna om bestämmelserna för jäv.
  • Arbetsförmedlingen har informerat de kompletterande aktörerna om tystnadsplikt och sekretess.
  • Arbetsförmedlingens rätt att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning hos kompletterande aktörer har reglerats i avtalen.
  • IAF påtalar även att det finns brister i informationssäkerheten, dels i överföringen av känsliga uppgifter från aktörerna till Arbetsförmedlingen via e-post, dels eftersom det saknas avtalsbestämmelser om att alla personuppgifter ska raderas när ett uppdrag är avslutat.

Regeringen har givit IAF ett uppdrag i regleringsbrevet för 2010 att följa upp och analysera hur Arbetsförmedlingens kontroll av de arbetssökande säkerställs i samarbetet med de kompletterande aktörerna.

Ladda ner hela rapporten Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 Kompletterande aktörer, pdf-fil 156 kb

Länk till rapporten 2009:5 Kompletterande aktörer,
pdf-fil 280 kb