Näringsdepartementet

Tydligare riktlinjer för incitamentsprogram och för företagsledares anställningsvillkor i statliga bolag

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 10:41 CEST

Regeringen har beslutat om reviderade riktlinjer för anställdas incitamentsprogram och för företagsledande personers anställningsvillkor i statliga bolag.

I riktlinjerna klargörs att incitamentsprogram bör undvikas i de statliga bolagen. I det fall ett företags styrelse trots allt anser det befogat att införa sådana program ska bland annat följande gälla: Programmet får inte omfatta VD, bonus kan maximalt uppgå till två månadslöner, en förutsättning för bonus är att bolaget redovisar ett positivt resultat.

Andra förändringar är att regeringen förordar avgiftsbestämda pensioner (en fast pensionspremie) och att tidigaste pensionsålder höjs från 60 till 62 år.

De nya riktlinjerna innebär också ökad öppenhet. I årsredovisningen ska ersättningar för koncernchef, VD och ledningsgruppen redovisas per person. Även för styrelsens ledamöter ska arvoden redovisas. Styrelsen ska dessutom på bolagsstämman redovisa och motivera den totala ersättningen till VD.

–Statliga bolag bör vara föredömen när det gäller öppenhet och klara spelregler, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Med de nya riktlinjerna
sänder vi en tydlig signal till styrelserna i de statliga bolagen att undvika incitamentsprogram och otydliga pensionsavtal.


Riktlinjerna finns att hämta på: www.naring.regeringen.se/fragor/statliga_foretag

Monica Björklund
Pressekreterare
08–405 55 60
070–867 39 86

Elisabet Johansson
Ämnessakkunnig
08–405 28 93

Marianne Förander
Kansliråd
08-405 51 06

Eva Halvarsson
Chef för enheten för statligt ägande
08–405 36 18