Moderaterna

Tydligare strategi mot terrorism

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:21 CEST

- I dag klarar inte Sverige av ett större terroristangrepp. Sedan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har flera utredningar utmynnat i rekommendationer om hur olika myndigheter och organisationer skulle kunna samarbeta för att ett effektivt försvar mot terrorism skall bli verklighet. Trots detta presenterar inte den socialdemokratiska regeringen några konkreta förslag. Det är oacceptabelt.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling, med anledning av den motion som moderaterna i utrikesutskottet lämnat till riksdagen.

- Vår motion belyser både hur vi skyddar oss mot dagens internationella islamistiska terrorism och hur vi långsiktigt motverkar framtida terrorism. Vi behöver i Sverige vara mycket mer observanta på hur utanförskapet och missnöjet med ”normaliserad religion”, som av terrorister anses var en vek form av islam, skapar konflikter i vårt samhälle. Västvärlden kan vara övertygad om att terroristnätverken kommer att hitta fler rekryter så länge detta utanförskap existerar. Det intressanta är dessutom att terroristerna vill förgöra sin egen värdorganism, globaliseringen i sig, samtidigt som de är beroende av densamma för att överleva och sprida sina budskap.


I korthet kan den i motionen beskrivna strategin sammanfattas enligt nedanstående punkter:

- Skapa nationella ”rules of engagement”, gemensamma metoder för genomförande av större insatser.
- Öka samordningen mellan justitiedepartement, finansdepartement, försvarsdepartement och utrikesdepartement i kampen mot internationell terrorism.
- Upprätta ett nationellt krishanteringscentrum med både resurser och befogenheter för att snabbt kunna ta operativa beslut som kan verkställas vid en större händelse.
- Ökade insatser för en förbättrad integration mellan olika religiösa grupper i samhället.
- Tydligare prioritera insatser som syftar till att förebygga terroristhot för svenskt bistånd.
- Utöka lagstiftningen som syftar till att det blir olagligt att planera och finansiera stöd till terrorverksamhet.
- Skärp straffen för grov brottslighet.
- Tillför polisen fler och mer effektiva verktyg för att förbättra deras möjligheter att bekämpa brott.
- Skapa en flexibel behovsanpassad specialiststyrka som kan hantera angrepp från organiserad brottslighet och terroristceller.
- Utöka tillgången till olika kriminalregister för polis, tull och kustbevakning.
- Utöka informationsutbytet mellan svenska myndigheter och berörda myndigheter utomlands.
- Stärk polis- och underrättelsesamarbete inom EU för att bättre kunna bemöta olika terrorhot.
- Intensifiera både arbetet med en EU-strategi mot internationell terrorism och genomförandet av EU:s handlingsplan mot internationell terrorism.