Allians för Sverige

Tydligt besked från allianspartierna i Sveriges kommuner och landsting: Förnyelse är bättre än förbud av sjukvård

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:54 CET

Pressmeddelande
Allians för Sverige
Stockholm den 17 mars 2006

- Sverige behöver inte lagar som hindrar förnyelse av sjukvården. Lagen om förbud att överlämna sjukhus till aktiebolag har stoppat idéer om nya samverkansformer mellan privata och offentliga utförare. Lagen signalerar ett stopp för nytänkande och kvalitet.

Det skriver alliansens partier i en gemensam reservation i Kommun- och Landstingsförbundets styrelser på fredagen.

- Vi anser inte att det finns behov av en särskild lag om bolag med begränsad vinstutdelning. Vi ser inte vinst i vården som ett problem om likvärdig eller bättre kvalitet erhålls för samma eller lägre kostnad. Lagförslaget bygger på den felaktiga grundinställningen att vinst i vården är en onödig kostnad. Det bygger också på att en tro att bara den offentligt utförda sjukvården investerar i framtiden – ett synsätt som inte stämmer med verkligheten.

- I stället för stopplagar behövs startlagar som underlättar förnyelse av sjukvården, effektivitet, kvalitet och valmöjligheter för såväl patienter som vårdpersonal.

- Lagen om offentlig upphandling (LOU), med dess krav på återkommande upphandling, kan innebära att den önskade kontinuiteten äventyras i vården. På denna punkt är den svenska lagstiftningen mer långtgående än vad EG-rätten kräver. Friare möjligheter till direktavtal mellan sjukvårdshuvudmännen och andra vårdgivare skulle kunna bidra till bättre kontinuitet i vården vilket är särskilt viktigt inom sådana områden där en långsiktig personlig relation mellan vårdgivaren och patienten är önskvärd ex familjeläkarverksamhet, psykiatri och rehabilitering.

- Vi vill understryka att en utredning skyndsamt tillsätts i syfte att skapa ett särskilt regelverk för upphandling av hälso- och sjukvård och omrsorgstjänster. Därmed skulle också villkoren för små företag och ideella organisationer förbättras.

För information:

Inger Källgren Sawela
Moderaterna
070-414 19 84

Birgitta Rydberg
Folkpartiet
070-737 41 98

Berit Wirödal
Kristdemokraterna
0705-17 31 83

Per Olof Blom
Centerpartiet
0708-94 68 91

Hemsida:
www.maktskifte06.se