Avfall Sverige

Tyréns och Region Skåne minskar avfallet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 14:00 CET

Det är en utmaning att hitta metoder för att minska mängden avfall! Det var känt då projektet, Från produktvalsprocessen till avfall, startades inom Region Skåne för drygt ett år sedan. Nu har resultaten börjat komma.

Kommunikation inom organisationen, medveten upphandling, incitament att göra rätt och en fungerande logistik av material och avfall. Det är framgångsfaktorer för att lyckas minska avfallet, enligt de resultat som hittills har kommit fram i projektet.

I projektet har Tyréns och Regions Skåne utvecklat en Lean-inspirerad avfallsminimeringsmetod som samlar personal från olika delar av verksamheten och tillsammans tar fram en bild av ett flöde av en produkt som används. Problem och förslag till förbättringar kartläggs och prioriteringar görs. På samma sätt kartläggs kommunikationen mellan olika aktörer, som t.ex. upphandling, verksamheten och logistikfunktioner. Alla bidrar med sin egen del och får kännedom om helheten. Tydliga flöden av material och information minskar risken för att man upphandlar produkter som inte fungerar och att saker slängs i onödan eller felsorterat.

Parallellt med denna metod pågår arbetet med att hitta incitament för att avfallsmängderna ska minska. Sorteringen och hanteringen av avfallet förbättras ocksp eftersom det är viktigt att slutledet i kedjan ska vara så smidig som möjligt – det ska vara lätt att göra rätt! Annars blir det en onödig uppförsbacke att försöka påverka till ett avfallsminimerande beteende.

Att minska avfallsmängderna är ett långsiktigt arbete som bygger på samarbete inom hela verksamheten. På köpet får man också en verksamhetsutveckling och en bättre kommunikation.

Projektet pågår fram till våren 2012 och målet är att ha arbetat fram metoder för att bryta den ökande avfallstrenden. Därefter tar själva införandet vid – detta kommer att drivas av Region Skåne.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Åsa Lindskog, Tyréns AB tel 070-553 15 45, asa.lindskog@tyrens.se eller
Stig Persson, Region Skåne, tel 040-675 33 92, stig.p.persson@skane.se

Fakta
Projektet genomförs på Skånes universitetssjukhus, SUS, och är ett samarbete mellan Tyréns AB och Region Skåne. Bakgrunden till projektet är att de totala avfallsmängderna på SUS, och i Region Skåne som helhet, ökar istället för att minska. Den nya avfallslagstiftningen utgår från en avfallshierarki. Viktigast är att förebygga avfall – det vill säga att se till att det blir så lite och så rent avfall som möjligt. Region Skåne är initiativtagare till projektet.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare, projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.