Europaparlamentet

Tyst minut för jordbävningsoffer - Frågor på veckans agendan

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:15 CEST

Sammanträdets öppnande

Europaparlamentets ledamöter inledde idag veckans sammanträdande med en tyst minut för de 259 människor som omkom i jordbävningskatastrofen i Italien i början av april. Talman Hans-Petter Pöttering uttryckte medkänsla för offrens familjer och de italienska myndigheterna. "Vi är alla skakade av denna våldsamma naturkatastrof som drabbade närmare 40 000 människor och vart tredje hus i Abruzzo-regionen."

Vid sammanträdets öppnande meddelade talmannen vidare att Eva-Britt SVENSSONs (GUE/NGL) skriftliga förklaringen "Säg NEJ till våld mot kvinnor" fått tillräckligt med underskrifter för att antas.

Inför antagande av dagordning framförde De Gröna en begäran om att skjuta upp behandlingen av Gunnar HÖKMARKs (EPP-ED) betänkande om en gemenskapsram för kärnsäkerhet. 27 ledamöter ställde sig bakom begäran och 172 röstade emot. Betänkandet finns därmed kvar på agendan.

Viktiga frågor

Vid Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg den 21-24 april väntas ledamöterna ge sitt slutgiltiga godkännande till ny lagstiftning för kreditvärderingsinstitut, liberalisering av el- och gasmarknaden, återinförande av 12-dagarsregeln för busschaufförer och pristak för mobiltjänster. Sammanträdet kan följas direkt på nätet, med svensk tolkning:

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video;jsessionid=CB8199F01399734FEC43D6C2B51DDAA7?language=sv

Det blir billigare att ringa, sms:a och surfa på Internet med mobilen utomlands från den 1 juli om parlamentet godkänner överenskommelsen med det tjeckiska ordförandeskapet. Parlamentet och rådet spikar tillsammans ett tak för minutavgiften.

Debatt: tisdag 21 april

Omröstning: onsdag 22 april

Europaparlamentet har även nått en överenskommelse med det tjeckiska ordförandeskapet om att liberalisera EU-marknaden för gas och el. Överenskommelsen, som tydliggör energibolagens ägarroll och stärker konsumentens rättigheter, väntas få godkänt av ledamöterna i en sista behandling.

Debatt: tisdag 21 april

Omröstning: onsdag 22 april

På onsdag förmiddag hålls en gemensam debatt om åtgärder mot den finansiella krisen. Flera lagstiftningsförslag presenteras inför omröstning, däribland nya regler för kreditvärderingsinstitut och försäkringsbolag. Parlamentet är medbeslutande.

Debatt: onsdag 22 april

Omröstning: onsdag 22 april (försäkringsbolag) och torsdag 23 april (kreditvärderingsinstitut)

Rätten till sjukvård i ett annat EU-land har fått stöd i domar från EG-domstolen men finns inte inskriven i EU:s nuvarande lagstiftning. Syftet med det lagförslag som parlamentet nu ska rösta om är dels att undanröja hinder för gränsöverskridande vård, dels att tydliggöra hur kostnaden ska hanteras.

Debatt: torsdag 23 april

Omröstning: torsdag 23 april

Regler för att underlätta cabotagetransporter, återinförande av 12-dagarsregeln för busschaufförer och krav för att motverka oseriösa aktörer bland transportföretag. Det är huvudingredienserna i det transportpaket som Europaparlamentet förväntas anta i en andra behandling.

Debatt: onsdag 22 april

Omröstning: torsdag 23 april

Löftet om ett framtida medlemskap i EU bidrar till stabilitet och reformer i länderna på västra Balkan. Länder som uppfyller Köpenhamnskriterierna ska inte behöva vänta på fullvärdigt medlemskap. Det menar utrikesutskottet och den svenska moderaten Anna IBRISAGIC (EPP-ED) som föredrar ett initiativbetänkande.

Debatt: torsdag 23 april

Omröstning: fredag 24 april

Miljöutskottet efterlyser specifika tester för nanomaterial. Alla typer av produkter som släpps ut på marknaden och innehåller nanomaterial bör granskas noggrant, framhåller utskottsledamöterna och den svenske miljöpartisten Carl SCHLYTER (De Gröna/EFA).

Omröstning: fredag 24 april

Parlamentet röstar om ansvarsfrihet för budgetåret 2007, både när det gäller den allmänna budgeten och budget för enskilda EU-byråer. Den svenske moderaten Christofer FJELLNER (EPP-ED) har granskat EU-byråerna och står bakom betänkandet om ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ.

Debatt: tisdag 21 april och onsdag 22 april

Omröstning: torsdag 23 april

Kärntekniska anläggningar ska drivas på ett sätt så att man uppnår de högsta säkerhetsnormer som rimligtvis kan uppnås med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer. Det konstaterar industriutskottet och den svenske moderaten Gunnar HÖKMARK (EPP-ED).

Debatt: tisdag 21 april

Omröstning: onsdag 22 april

Ledamöterna röstar om ett nytt kontrollsystem som ska säkerställa att bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik efterlevs. Frågor om fritidsfiske, kvoter och sanktioner tas upp.

Debatt: tisdag 21 april

Omröstning: onsdag 22 april

Det behövs striktare regler i EU för att motverka olaglig avverkning av skog och olaglig handel med virke. Miljöutskottet vill att parlamentet ska stödja ett lagförslag som innebär att aktörer som handlar med virke och träprodukter måste kunna bevisa att man agerar lagligt.

Debatt: tisdag 21 april

Omröstning: onsdag 22 april

En musiker som slår igenom med en hit som tjugoåring bör kunna tjäna pengar på sin låt även efter det att hon eller han fyllt 70. Utskottet för rättsliga frågor stödjer kommissionens förslag att förlänga skyddstiden för upphovsrätt.

Debatt: onsdag 22 april

Omröstning: torsdag 23 april

Alla passagerare bör ha samma rättigheter om de reser med båt eller buss, menar transportutskottet inför omröstning om två förordningar som sätter dessa rättigheter i fokus. Det gäller bland annat rättigheter för funktionshindrade, kompensation och hjälp vid förseningar, transportföretagens ansvar vid olycks- eller dödsfall och hantering av klagomål.

Debatt: onsdag 22 april

Omröstning: torsdag 23 april

För mer information kontakta:

Anna Bäckman Marina Lähteenmaa

Pressekreterare Pressekreterare

Tel: +32 2 283 40 18 Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +32 498 98 34 38 Mobil: +46 70 998 96 41

annalinda.backman@europarl.europa.eu marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu