Europaparlamentet

Tyst minut för spanska offer

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 18:32 CEST

Talman Hans-Gert Pöttering inledde veckans plenarsammanträde i Bryssel med uppmärksamma helgens terroristattentat i Spanien. Den 46-åriga militäroofficern Luis Conde de la Cruz omkom och flera människor skadades i samband med att tre bilbomber exploderade.

- Terrorism är ett direkt angrepp på frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det finns ingen som helst motivering som berättigar terrorism, sade talmannen.

Ledamöterna höll en tyst minut.

Plenarsammanträdet 22-25 september 2008

Europaparlamentet röstar om direktiv för elektronisk kommunikation och säkrare sjötransporter vid plenarsammanträdet den 22-25 september. Andra viktiga frågor på agendan rör finanskrisen, gränsöverskridande sjukvård, yttrandefrihet, skydd av personuppgifter och bloggarnas roll i medialandskapet. Sammanträdet hålls i Bryssel.

Behövs en ny myndighet för elektronisk kommunikation och hur ska en gemensam strategi för spektrumutdelning se ut? Debatten hölls i plenum för två veckor sedan. Nu ska ledamöterna ta ställning och rösta om telekompaketet i en första behandling. Förslagen gäller även samhällsomfattande tjänster, användares rättigheter samt behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom elektronisk kommunikation.

Europaparlamentet väntas markera tydligt gentemot rådet vid andra behandlingen av sjösäkerhetslagstiftningen. De föreslagna direktiven om flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar står i vägen för en överenskommelse om hela sjösäkerhetspaketet. Transportutskottet föreslår därför att inkludera ändringar som berör dessa frågor i övriga sex direktiv. Dessutom vill utskottet återinföra ändringsförslag från första behandlingen.

Kommissionen presenterar förslag gällande patienters rättighet till vård i en annan medlemsstat, medlemsstaternas rättighet att begränsa vården utomlands och nivån på patienternas ersättning för gränsöverskridande vård.

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU. Det är signaler som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter vill att plenum ska skicka till rådet och kommissionen.

Flera ändringsförslag väntas när plenum tar emot ett initiativbetänkande om mediernas koncentration och mångfald. Det är bland annat hänvisningen till bloggar och etiska koder för användargenererat innehåll som väckt ledamöternas intresse.

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Den svenska ledamoten Charlotte Cederschiöld har granskat hur kommissionen mäter tillämpningen och föreslår att ta reda på vad det kostar medborgarna när ett land inte följer reglerna.

Hårdare tag mot barnhandel

407 ledamöter i Europaparlamentet kräver nu krafttag i kampen mot barnhandel. I en skriftlig förklaring hänvisar de till att mer än två miljoner barn säljs varje år för att utnyttjas sexuellt och för tvångsarbete. Utvecklingen av ny teknik gör det visserligen svårt att stoppa handeln men bättre samarbete mellan medlemsstaterna skulle kunna motverka gränsöverskridande brottslighet.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera kampen mot handeln med barn på nationell nivå, att tillämpa de rättsliga verktyg som finns och att besluta om gemensamma resurser för att skydda barnens rättigheter. Bland initiativtagarna till den skriftliga förklaringen finns bland annat den svenska ledamoten Eva-Britt Svensson.

Skriftlig förklaring: 50/2008

Från den 22.9.2008

Minnesdag för stalinismens och nazismens offer

409 ledamöter föreslår att utse den 23 augusti till en europeisk minnesdag för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer. Ledamöterna vill uppmärksamma offer för massdeportationer och utrensningar och samtidigt befästa demokratin, freden och stabiliteten i Europa. Valet av datum motiveras med att Molotov-Ribbentroppakten, som ingicks mellan Sovjetunionen och Tyskland den 23 augusti 1939, delade upp Europa i två intressesfärer.

I ledamöternas skriftliga förklaring framhålls att förslaget ligger i linje med ”Aktivt europeiskt ihågkommande”, en insats inom ramen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Skriftlig förklaring: 44/2008

Från den 22.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18

Mobil: (+32) 498 98 34 38