Näringsdepartementet

Ulrica Messing utser Kenth Högström till samordnare av träbyggnadsstrategin

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:44 CEST

Skogsminister Ulrica Messing har idag utsett Kenth Högström till ordförande för samordningen av en träbyggnadsstrategi. Strategin har arbetats fram tillsammans med trä- och byggsektorn och fastställdes under torsdagens regeringssammanträde. Strategins långsiktiga målsättning är att öka förädlingen av förnybar skogsråvara och därigenom öka konkurrensen inom byggmarknaden.

-Vi kan bli långt mycket bättre på att ta tillvara de skogsresurser vi har genom att bli bättre på att förädla dem, säger Ulrica Messing i en kommentar till beslutet. Träbyggnadsstrategin är viktig del i regeringens ambitioner att öka byggandet i trä. Den ger oss också ökade möjligheter att utveckla moderna och industriellt utvecklade byggprocesser.

-Näringen bär det huvudsakliga ansvaret för det konkreta genomförandet av strategin, men det är viktigt att den del av ramverket som är statens ansvar fungerar så att innovationer och nya lösningar understöds utan att några konkurrensregler åsidosätts. Detta är också viktiga samordningsuppgifter för Kenth Högström.

De svenska byggreglerna ändrades 1994 vilket bl.a. möjliggör nya användningsområden för trä. Nya byggsystem för t.ex. flervåningshus och broar har ändå haft svårt att få genomslag. Ett problem har varit att förståelsen för modern träbyggnadsteknik är dåligt spridd i svenska byggsektorn. Nya aktörer har var för sig begränsade resurser att etablera sig på ett område med stark tradition och marknadsstruktur, varför näring och stat gemensamt har utarbetat en strategi.

Kenth Högström sitter sedan 1998 i riksdagen för Socialdemokraterna. Han har tidigare varit kommunalråd och också regionansvarig för byggföretaget Siab:s fastigheter i södra norrland. Vid sidan om sitt riksdagsuppdrag driver han ett företag inom fastighetsbranschen.

Samordnaren skall årligen rapportera till regeringen hur det övergripande arbetet med strategin går. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2006.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Armas Jäppinen
Departementssekreterare
08-405 13 07