Ulyss AB

Ulyss: Sammanfattning av delårsrapporten

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:24 CEST


(Aktietorget: ULYS)
2009-04-01 - 2009-06-30
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -903 617 SEK (425 629)
Resultat per aktie* uppgick till -0,19 SEK (0,09)

2009-01-01 - 2009-06-30
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 394 970 SEK (568 041)
Resultat per aktie* uppgick till -0,29 SEK (0,12)
Soliditeten uppgick per 2009-06-30 till 0,89 % (97)

* Beräknat på 4 834 000 utestående aktier.

DEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultat efter skatt/antal aktier.
Soliditet = Eget kapital +72 % obeskattade reserver/balansomslutning.

AKTIEINNEHAV SAMT KASSA- OCH BANKTILLGODOHAVANDEN 2009-06-30
Marknadsnoterade bolag: 0 SEK
Ej marknadsnoterade bolag: 0 SEK
Kassa och bank: 121 639 SEK

Observera att Värmlands Finans AB (publ) har förvärvat hela Ulyss aktieportfölj, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 6 juli 2009.
KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
Delårsrapport tredje kvartalet 2009: 2009-10-30
Bokslutskommuniké 2009: 2010-02-28

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Bolaget har fått ny huvudägare i form av Värmlands Finans Sverige AB (publ).

Försäljning av aktieinnehavet till huvudägaren har gjorts för att underlätta en eventuell kommande utdelning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat.

AKTIEN
Ulyss AB (publ) anslöts den 2 maj 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2009-06-30 var 4 834 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Ulyss vinst och tillgångar. Under andra kvartalet 2009 handlades aktien till en kurs om lägst 0,60 och högst 1,80 kronor per aktie.

GRANSKNING AV REVISOR
Delårsrapporten har inte granskats av Ulyss revisorer.

Om Ulyss AB (publ)
Ulyss AB (publ) är ett investmentbolag, vars investeringar företrädesvis görs i bolag som står inför listning på en småbolagslista. Ulyss har cirka 120 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet ULYS. Läs mer på www.ulyss.se