Umeå kommun

Umeå kommun betalar skadestånd till elev för kränkande behandling

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 11:27 CET

Skolinspektionen har granskat den kommunala skolan i Umeå för sitt arbete mot kränkande behandling av en elev. Skolinspektionen avslutade ärendet i oktober 2013 efter omfattande utredning och där skolan redogjort för insatser och hur de fortsättningsvis arbetar för att undvika att kränkningar fortgår. Barn- och elevombudsmannen (BEO) har trots detta lagt ett skadeståndsanspråk på 150 000 kr till Umeå kommun för de kränkningar som eleven upplevde under sin tidigare skolgång.

Umeå kommun ska senast den 18 mars meddela BEO om hur kommunen ställer sig till skadeståndsanspråket.

- Vi lyckades inte trygga elevens skolsituation. Det var ett misslyckande och det som BEO kritiserar oss för. Vi kommer inte att bestrida skadeståndsanspråket, för barnets bästa väljer vi att betala, säger Ann-Christine Gradin, skoldirektör för- och grundskolan i Umeå kommun.

Förskolor och skolor i området har arbetat med flera förstärkande insatser på organisations-, grupp- och individnivå med stöd av elevhälsan för att skapa en trygg skola och motverka diskriminering och kränkande behandling. Exempelvis kompetensutveckling av all personal i skolområdet, förstärkt likabehandlingsgruppen, sett över likabehandlingsplanen både vad gäller främjande insatser, förebyggande åtgärder och hantering av akuta situationer. Idag har personalen en väl fungerande rutin för rapportering av alla incidenter som sker på skolan och uppföljning. De har även synliggjort platser som upplevs otrygga.

- Den här processen har varit en ögonöppnare för oss. Jag kommenterar inte det enskilda ärendet men jag kan säga att vi idag ger ett bra stöd för eleven i dennes fortsatta skolgång. Tillsammans med personal, elever och föräldrar skapar vi en trygg skola där vi är mer rustade att hantera saker som händer, säger skolområdeschefen.

Vi önskar att medier tar hänsyn till eleven och har barnets bästa i fokus genom att inte ange skolans namn.


För mer information:

Ärenden och beslut finns diarieförda inom Skolkontoret, Umeå kommun.

Ann-Christine Gradin
Skoldirektör för- och grundskolan
070-640 12 85

Lennart Jonsson
Bitr verksamhetschef
070-651 74 88

Ann-Britt Hägglöf
Skolområdeschef Tomtebo
070-365 68 80

 

Gabrielle Hultdin
Kommunikatör för- och grundskolan
070-345 12 33