Umeå kommun

Umeå kommun stärker sin position inom kvalitetsområdet

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 12:51 CEST

Nu har ytterligare en stor del av Umeå kommuns verksamheter certifierat sig enligt ISO 9001. Umeå kommun ligger i och med detta i den absoluta framkanten bland kommuner i Sverige när det gäller kvalitetsarbete. 

Ytterligare åtta verksamhetsområden inom Umeå kommuns har nu certifierats enligt ISO 9001. ISO 9001 är en standard som används av miljontals organisationer världen över. Standarden innebär bland annat att organisationen ska utgå från kundernas/brukarnas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader och effektivisera på andra vis. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. 

”De tillkommande verksamheterna har på ett förtroendegivande sätt utarbetat och implementerat ett kvalitetsledningssystem som uppfyller standardens krav. Det nya utökade certifieringsområdet torde ha goda förutsättningar att på ett effektivt sätt stötta Umeå Kommuns strävan mot hållbara förhållanden”, skriver SP Certifiering som är de oberoende revisorer som på måndag ska överlämna certifikaten till verksamhetsföreträdare på Umeå kommun.

Umeå kommun i framkant även inom detta område

- Umeå kommun ligger i och med detta i den absoluta framkanten bland kommuner i Sverige när det gäller kvalitetsarbete, säger Johan Gammelgård, administrativ direktör. Standarden ger oss gott stöd och bra verktyg så att den kommunala samhällsservicen följer de krav som ställs och i vårt arbete att möta kommuninnevånarnas behov. Men också för att hitta effektiviseringsmöjligheter.

Kvalitetscertifieringen ger ökad medborgarnytta

Exempel på konkreta effektiviseringar och förbättringar på grund av kvalitetsarbetet hittar vi hos Gator och parker bland annat. Verksamheten ska arbeta med ständiga förbättringar och ökad medborgarnöjdhet inom befintliga ramar. För att veta vad och på vilket sätt man ska utveckla verksamheten, krävs att organisationen fångar in kundernas krav och systematiserar kunskap och information.

- Vi får alltid in synpunkter på vinterväghållningen till exempel. Och vi konstaterade i mätningen av vintersäsongen 2011/2012 att nöjdheten hos medborgare utanför centralorten specifikt hade minskat, berättar Karin Isaksson, verksamhetschef för Gator och Parker.

Upplägget för vinterväghållningen där sågs över, vissa vinterväghållningsresurser byttes ut och en mer noggrann uppföljning av dessa områden sker under vintern 2012/ 2013. Ett kontrollprogram utarbetades för att underlätta mätning av utförd kvalitet. Ett nytt system för felanmälan och synpunkter infördes. Systemet gör att Gator och parker får en god överblick över felanmälningarna så att man kan följa upp och åtgärda brister, och redovisa kvaliteten på insatserna. 

- De här åtgärderna, som kvalitetscertifieringen är en starkt bidragande orsak till, innebär att vi idag har en bättre vinterväghållning i dessa områden. Vi kan också utföra snabbare handläggning och återkoppling till medborgarna, avslutar Karin Isaksson. 

Gator och parker har också valt att certifiera sitt ledningssystem för arbetsmiljö.

Media inbjuds till certifikatsutdelning

När: måndagen den 29 april, kl 10:00
Var: Ryttmästaren på Stadshusområdet, rum Stigbygeln

Gunnar Brundin från SP Certifiering delar ut certifikaten till företrädare för de verksamheter som nu klarat certifieringen enligt ISO 9001.

Verksamheter som nu certifierats

Verksamheter som sedan tidigare är certifierade  

Administration
Kommunikation
Mark och exploatering
Näringslivsservice
Personal
Planering
Umeå Fritid
Umeå Kultur

Bostadsanpassningen
Brandförsvar och säkerhet
Bygglov
Detaljplanering
Fastighet (även miljöcertifierade enligt ISO14001 samt energicertifierad enligt EN 16001)
Förvaltarenheten
Gator och parker (även certifierat ledningssystem arbetsmiljö)
IT och telefoni
Lantmäteri
Lönesupport
Miljö- och hälsoskydd
Städ- och verksamhetsservice


Mer information

Johan Gammelgård
Administrativ direktör
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Malin Ärlebrandt
Ledningskoordinator Samhällsbyggnad
090-16 22 49
070-276 99 12 
malin.arlebrandt@umea.se