Umeå kommun

Umeå kommun väljer att betala skadestånd

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 13:30 CEST

Barn och elevombudsmannen har beslutat om att framställa ett skadeståndsanspråk på Umeå Kommun på 10 000 kr för att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling.

Kommunen och BeO har båda konstaterat att eleven utsatts för kränkande behandling vid två tillfällen.

- Kränkningar har skett trots att skolan vidtagit omfattande stödåtgärder. Umeå kommun kommer inte att inte bestrida skadeståndsanspråket och vi ser allvarligt på alla typer av kränkningar. Vi väljer därför att inte bestrida BeO:s skadeståndsanspråk, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Skolinspektionen har utifrån anmälan från vårdnadshavare tidigare granskat skolans arbete avseende elevens skolsituation. Skolinspektionen har avslutat ärendet i april 2016. Skolinspektionen konstaterade då att de formella brister som de anmärkt på var åtgärdade: Skolinspektionen ansåg då "att huvudmannen utrett och i förekommande fall vidtagit åtgärder för att motverka kränkande behandling i enlighet med skollagens bestämmelser".

Den kritik som Skolinspektionen då riktade mot kommunen brist på upprättande av ett åtgärdsprogram sam brist att de incidentrapporter som upprättats utifrån de konstaterade kränkningarna inte anmälts till huvudman.

- Vi genomför kontinuerligt riktade insatser och utbildar personalen på skolan för att säkerställa att dokumentation och rutiner kring händelser som sker och som kräver insatser. Systematisk uppföljning är en viktig del för att hantera brister, säger Ann-Christine Gradin.

Umeå kommun kommer senast den 6 maj att meddela BEO att ovanstående inställning är kommunens svar på skadeståndsanspråket.

---------------------------------

Vi önskar att medier tar hänsyn till eleven och har barnets bästa i fokus genom att inte ange skolans namn.

För mer information

Ann-Christine Gradin
Utbildningsdirektör
070-640 12 85

Gunnar Olofsson
Skolstrateg
070-327 84 74Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.