Umeå kommun

Umeå kommuns årsredovisning fastställd

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 16:22 CEST

Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.

Styrelser och nämnder i Umeå kommun höll generellt sina budgetar för året. Resultatet belastas dock av projekt utanför budget, exempelvis kulturhuvudstadsåret, sociala investeringar samt barn och ungas välmående.
Helårsprognosen från augusti visade på ett årsresultat på –114,3 mnkr. Förklaringen till att det faktiska resultatet blev 38,7 mnkr bättre än så, är främst att flera nämnder inte använt alla pengar för de projekt som inte budgeterats.

Balanskravsresultat
I årsbokslutet ingår en balanskravsutredning, som utgår från årets resultat. Utredningen tar hänsyn till bland annat reavinster samt ”synnerliga skäl”, vilket bland annat är kostnader för projekt som beviljats utöver budget.
Umeå kommuns balanskravsresultat för 2014 är –48,6 mnkr, och detta belopp måste enligt Kommunallagen återställas inom tre år. I fullmäktiges beslut ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur detta ska göras.

– Vi vet att vi kommer att få tillbaka inbetalda försäkringspengar, så kallade AFA-medel. Det är lämpligt att kommunstyrelsen tittar på det, som en lösning för att slippa ta det på nämndernas ramar, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Han får medhåll av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):

– Preliminärt får vi tillbaka 45 miljoner kronor. När det gäller årsredovisningen noterar jag att bostadsbyggandet måste öka ännu mer. Dessutom måste sjukskrivningarna minska.

Finansiella mål
Totalt investerade kommunen för omkring 800 mnkr under året.
Av årsredovisningen framgår vidare att målet om oförändrad skatt uppnåddes under 2014. Däremot uppnåddes inte målet om att investeringar långsiktigt ska finansieras med egna medel, eller att skatter och avgifter ska finansiera verksamheterna till 100 procent. Självfinansieringsgraden för investeringar var 37,7 procent, och nettokostnaderna översteg skatteintäkterna med 1,1 procent.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se