RusForest

UNDERRÄTTELSE OM FÖRTIDA INLÖSEN AV OBLIGATIONSLÅN OM 50 MILJONER KRONOR I RUSFOREST

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:15 CET

RusForest AB (publ) ("Bolaget") underrättar härmed samtliga innehavare av Bolagets obligationslån om högst SEK 50.000.000 15% 2010/2011, Serie 1, ISIN SE0003207604 ("Obligationerna"), om att Bolaget har beslutat att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer i enlighet med punkt 9 i villkoren för Obligationerna.

Förtida inlösen sker tisdagen den 28 december 2010 ("Inlösendagen") och avstämningsdag inför den förtida inlösen kommer att vara måndagen den 20 december 2010. Sista dag för handel med Obligationerna är onsdagen den 15 december 2010. Enligt villkoren för Obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att vara 10.200 SEK per Obligation med nominellt värde om 10.000 SEK. Ränta för perioden till och med Inlösendagen erläggs på Inlösendagen.

Bolagets underrättelse om förtida inlösen är oåterkallelig och skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Denna underrättelse utgör endast ett meddelande enligt villkoren för de aktuella instrumenten och utgör inte ett sälj- eller köperbjudande.

Stockholm, den 16 november 2010

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32

eller

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Pressrelease 2010-11-16 (Svenska).pdf
RusForest Pressrelease 2010-11-16 (English).pdf

Om RusForest
RusForest är det enda noterade ryska skogs- och sågverksbolaget, med verksamhet i östra Sibirien och förfogande över mer än 850 tusen hektar skog. Ryssland har, jämte Brasilien, världens överlägset största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk.

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166.333 m3, trots svaga förutsättningar på marknaden. RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8-2,0 miljoner m3 och en årlig sågproduktion om 550.000-600.000 m3 under de kommande fyra åren.

RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här