Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF): Allt färre män läser böcker

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:48 CET

Andelen bland män (16-84 år) som aldrig läser böcker har ökat från 22 procent till 31 procent sedan början av 1980-talet. Bland kvinnorna har motsvarande andel legat konstant runt endast 15 procent under samma period. En mindre uppgång i bokläsandet för både män och kvinnor sammanföll med sänkningen av bokmomsen år 2002. För männens del tycks uppgången dock ha varit tillfällig. Detta enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF).

Utvecklingen varierar dock med åldern. Visserligen har män i alla åldersgrupper minskat sitt bokläsande under perioden 1982-2005, men nedgången har varit speciellt kraftig bland de yngre männen. Andelen som varje vecka ägnar sig åt bokläsning minskade bland män 16-24 år från 34 till 22 procent, d.v.s. med 12 procentenheter och bland män 25-34 år från 38 till 29 procent. I åldersgrupperna mellan 25 och 55 år märks en liten och tillfällig uppgång 2003. Intervjun avser bokläsning de närmast föregående 12 månaderna, dvs. efter sänkningen av momsen på böcker den 1 januari 2002.

Även bland kvinnor i åldrarna 16-44 år syns en nedgång i bokläsandet mellan 1982 och 2005. Särskilt kraftig är den bland de yngsta kvinnorna, 16-24-åringarna, hos vilka andelen minskade från 51 till 38 procent, d.v.s. med omkring 13 procentenheter. Bland kvinnor i åldrarna 45-74 år har det tvärtom skett en kraftig ökning av bokläsandet. Andelen kvinnor 55-64 år som varje vecka läser någon bok ökade från 42 till 52 procent 1982-2005, med toppnoteringen 56 procent 2003, dvs. efter bokmomssänkningen.

Alla länkar och diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____192034.asp


Diagram 1. Bokläsning bland män 16-84 år 1982-2005. Procent

Diagram 1 - Bokläsning bland män 16-84 år 1982-2005Diagram 2. Bokläsning bland kvinnor 16-84 år 1982-2005. Procent

Diagram 2 - Bokläsning bland kvinnor 16-84 år 1982-2005

Länk till diagram 3: Minskat bokläsande bland såväl yngre som äldre män.

Länk till diagram 4: Bokläsandet minskar bland yngre kvinnor, men ökar bland äldre.

Högre tjänstemän minskade sitt bokläsande under 1980- och 90-talen

Såväl kvinnor som män i tjänstemannagrupper läser böcker i större utsträckning än dem med arbetaryrken. Ju högre tjänstemannagrupp ju mer frekvent är bokläsandet. Bland männen minskade läsandet dock såväl bland tjänstemän som bland arbetare under 1980- och 90-talen. För kvinnornas del märktes främst en minskning för de högre tjänstemännen, medan minskningen i de övriga tjänstemannagrupperna var mer måttlig. Andelen kvinnliga facklärda arbetare som läser böcker har inte förändrats under åren i motsats till de icke facklärda där en nedgång kan märkas på långsikt. Trots detta kvarstår de stora socioekonomiska skillnaderna, och för de flesta socioekonomiska grupper tyder statistiken på en viss uppgång i bokläsandet 1998-2003 följt av en tendens till nedgång 2004-05. Uppgången mellan 1998-99 och 2003 är dock endast statistiskt säkerställd för de manliga respektive kvinnliga högre tjänstemännen.

Länk till diagram 5: Hos männen minskar bokläsandet både bland arbetare och tjänstemän.

Länk till diagram 6: Hos kvinnorna minskar bokläsandet främst bland högre tjänstemän.

Personer födda utomlands, i synnerhet män, samt ensamstående personer med barn hör till de grupper som i allt mindre utsträckning läser böcker (se tabellänk). Bland sammanboende med barn finns också en tendens till minskat bokläsande under 80- och 90-talen, medan andelen bokläsare bland sammanboende kvinnor utan barn snarare ökat under samma period. Även i dessa grupper finns indikationer på en viss uppgång i bokläsandet under 12-månadersperioden före 2003.

Icke desto mindre ger det sammantagna intrycket av den till synes tillfälliga uppgången 1998-2003, att det skett en viss ökning av bokläsandet i de flesta av de ovan redovisade grupperna. Detta lämnar öppet för tolkningen att bok¬momssänkningen 2002 och den prisbildning som skedde i kölvattnet efter kan ha haft en viss effekt på bokläsandet, även om effekten senare mattats av.

Många ungdomar och arbetare läser aldrig böcker

Andelen personer som aldrig läser böcker har ökat påtagligt bland män i allmänhet, bland unga män och kvinnor 16-24 år i synnerhet , bland såväl facklärda som icke facklärda arbetare – i synnerhet manliga – samt bland utrikes födda män. 2004-05 är andelen bland manliga ej facklärda arbetare som aldrig läser böcker hela 46 procent jämfört med endast 30 procent 1982-83. Andelen bland unga kvinnor 16-24 år var 14 procent 2004-05 jämfört med endast 6 procent 1982-83, alltså en fördubbling under de dryga 20 åren.

Bland kvinnor 55-65 år och bland kvinnliga högre tjänstemän är tendensen snarare den motsatta. Här minskar andelen som inte läser böcker med tiden.

Länk till diagram 7: Allt vanligare att manliga ej facklärda arbetare läser böcker.

Länk till diagram 8: Allt fler unga kvinnor läser aldrig böcker.

Definitioner och förklaringar

SCB följer välfärdens utveckling i befolkningen med hjälp av undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). ULF genomförs årligen i huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval om ca 7000 personer 16–84 år. För att mäta bokläsningens omfattning ställs intervjufrågan: "Har Du under de senaste 12 månaderna på Din fritid… …läst böcker?"med svarsalternativen "JA, i stort sett varje vecka", "JA, då och då " samt "NEJ aldrig".

En mer utförlig beskrivning av redovisningsgrupperna i ULF återfinns under denna länk.

Mer statistik om bokläsning och andra fritidsaktiviteter finns på sidan http://w41.scb.se/templates/subHeading____122368.aspLadda ner tabellunderlag

Bokläsningen 1982-2005.xls

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Göran Nordström
Tfn 08-560 950 15
E-post goran.nordstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.