Statistiska centralbyrån, SCB

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF): Arbetarnas levnadsförhållanden skiljer sig från tjänstemännens

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 09:43 CEST

Var femte arbetare och var tionde tjänsteman röker dagligen. Även övervikt och fetma är mer utbrett bland arbetare än bland tjänstemän, Det finns också socioekonomiska skillnader gällande motionsvanor.

SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) 2010 visar tydliga skillnader i levnadsförhållanden  mellan personer i arbetaryrken och personer i tjänstemannayrken. Andelen med besvär av ängslan, oro eller ångest var bland kvinnliga arbetare 29 procent och bland kvinnliga tjänstemän 20 procent. Hos männen var motsvarande andelar 16 och 13 procent.

Välfärdsindikatorer bland arbetare och tjänstemän 16 år och äldre 2010. Procent

6 av 10 manliga arbetare är överviktiga eller feta

Bland män är 61 procent av arbetarna och 53 procent av tjänstemännen överviktiga, varav 15 respektive 9 procent klassas som feta, dvs. har ett BMI-värde över 30. Bland kvinnor är förhållandena ungefär desamma, men nivåerna är överlag lägre bland kvinnor än bland män.

Var femte arbetare och var tionde tjänsteman röker dagligen

Även för rökning och motion syns tydliga socioekonomiska skillnader. Drygt var femte kvinnlig arbetare röker dagligen jämfört med  ungefär var tionde kvinnlig tjänsteman. Vidare är det 21 procent av de manliga arbetarna och 17 procent av de kvinnliga som aldrig motionerar, medan motsvarande andelar bland tjänstemännen är 12 respektive 9 procent.

Definitioner och förklaringar

Arbetare: I diagrammet ovan redovisas en sammanslagning av:

  • Ej facklärda arbetare:

Yrken där det normala kravet på utbildning efter grundskola är mindre än två år, t.ex. anläggningsarbetare, brandman, bussförare, jordbruksarbetare, konduktör, sjukvårdsbiträde, sömmerska och truckförare.

  • Facklärda arbetare:

Yrken där det normalt krävs minst två års utbildning efter grundskola, t.ex. bagare, damfrisör, elektriker, mekaniker, plåtslagare, typograf och undersköterska

Tjänstemän: I diagrammet ovan redovisas en sammanslagning av:

  • Lägre tjänstemän:

Yrken med krav på mindre än tre års utbildning efter grundskola, t.ex. apotekstekniker, biblioteksbiträde, bilinstruktör, ekonomiföreståndare, polisassistent, telefonist och vaktmästare.

  • Tjänstemän på mellannivå:

Yrken med krav på minst tre men ej sex års utbildning efter grundskola, t.ex. verkmästare, ingenjör, lågstadielärare och sjuksköterska.

  • Högre tjänstemän (inkl. fria yrkesutövare med akademikeryrken):

Yrken med krav på minst sex års utbildning efter grundskola, t.ex. tandläkare, högstadielärare, socialassistent, civilingenjör samt ledande befattningar som byråchef och verkställande direktör.

Övervikt och fetma: Body Mass Index (BMI) >25 (övervikt) och >30 (fetma). BMI räknas fram som kvoten mellan kroppsvikt (i kg) och den kvadrerade kroppslängden (i meter) (Vikt/(längd*längd)).

Ingen motion på fritiden: Personer som svarat med svarsalternativet ”Praktiskt taget aldrig” på intervjufrågan "Motionerar du sammanhängande minst 30 minuter?" Promenader på minst 30 min räknas som motion.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Göran Nordström
Tfn 08-506 950 15
E-post goran.nordstrom@scb.se